Záverečný účet obce Šalgočka a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

Obec Šalgočka zverejňuje Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2021, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Šalgočke dňa 30.05.2022 s obsahom:

 1. Rozpočet obce na rok 2021
 2. Rozbor plnenie príjmov za rok 2021
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia roku 2021
 5. Tvorba a použitie peňažných fondov – rezervného a sociálneho fondu
 6. Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2021
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
 8. Hospodárenie príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
 10. Podnikateľská činnosť
 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. rozpočtom iných obcí
  4. rozpočtom VÚC
 12. Hodnotenie plnenia programov obce
 13. Návrh uznesenia

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Šalgočka za rok 2021 (.pdf)

Farské oznamy od 6. do 12. júna 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 6. do 12. júna 2022.

Čítať ďalej