Správne konanie – vydanie súhlasu na výrub stromov a krov + ústne pojednávanie a obhliadka

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy § 68 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“), podľa § 5 ods. l zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje, že dňom 16. 05. 2022 začalo správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 19 ks stromov a 70 m2 krov na pozemku KN registra „C“ parc. č. 318/2 kat. úz. Šalgočka a súčasne v súlade s ustanovením § 21 ods. 1 správneho poriadku
nariaďuje ústne pojednávanie vo vyššie uvedenej veci, spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 29. 06. 2022 o 9,30 hod. so zrazom pozvaných účastníkov na mieste výrubu.

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Obce Šalgočka o vydanie súhlasu na výrub stromov a krov a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou – úplné znenie (.pdf)

Farské oznamy od 20. do 26. júna 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 20. do 26. júna 2022.

Čítať ďalej