Verejná vyhláška – začatie konania o dodatočnom povolení stavby – Zuzana Opltová

Stavebníčka Zuzana Opltová rod. Polášová, zastúpená Tomáš Chatrnúch, podali 13.5.2022 na Obecný úrad v Šalgočke žiadosť o vydanie dodatočného povolenia stavby spojeného s kolaudačným konaním na stavbu „SO.02 – Garáž s letnou kuchyňou“, „SO.03 – Sklad“, na pozemku parcela číslo 77/8, katastrálne územie Šalgočka, obec Šalgočka. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudačným konaním.

Obec Šalgočka, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov, oznamuje v súlade s § 61 ods. 1 a § 88a, a § 142h ods. a), stavebného zákona začatie stavebného konania účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne konanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 18.7.2022 o 9,00 hod. so stretnutím pozvaných na mieste stavby v Šalgočke.

Verejná vyhláška – začatie konania o dodatočnom povolení stavby – Zuzana Opltová – úplné znenie verejnej vyhlášky (.pdf)