Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 30.05.2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.05.2022. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Voľba hlavného kontrolóra obce 
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2021
 5. Návrh záverečného účtu obce za rok 2021
 6. Návrh kúpno-predajných zmlúv na parcelu 78/12 a parcelu 93/1, 121/1 a zámennej zmluvy s RF Group s. r. o, Bratislava
 7. Plán práce kontrolórky na druhý polrok 2022
 8. Rozpočtové opatrenia na rok 2022
 9.  Rôzne
 10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 30.05.2022 (.pdf)

Čítať ďalej

Záverečný účet obce Šalgočka a rozpočtové hospodárenie za rok 2021

Obec Šalgočka zverejňuje Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2021, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Šalgočke dňa 30.05.2022 s obsahom:

 1. Rozpočet obce na rok 2021
 2. Rozbor plnenie príjmov za rok 2021
 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2021
 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia roku 2021
 5. Tvorba a použitie peňažných fondov – rezervného a sociálneho fondu
 6. Bilanciu aktív a pasív k 31.12.2021
 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2021
 8. Hospodárenie príspevkových organizácií
 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
 10. Podnikateľská činnosť
 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. rozpočtom iných obcí
  4. rozpočtom VÚC
 12. Hodnotenie plnenia programov obce
 13. Návrh uznesenia

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Šalgočka za rok 2021 (.pdf)

Farské oznamy od 6. do 12. júna 2022

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 6. do 12. júna 2022.

Čítať ďalej