Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 30.05.2022

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.05.2022. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Voľba hlavného kontrolóra obce 
  4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2021
  5. Návrh záverečného účtu obce za rok 2021
  6. Návrh kúpno-predajných zmlúv na parcelu 78/12 a parcelu 93/1, 121/1 a zámennej zmluvy s RF Group s. r. o, Bratislava
  7. Plán práce kontrolórky na druhý polrok 2022
  8. Rozpočtové opatrenia na rok 2022
  9.  Rôzne
  10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 30.05.2022 (.pdf)

Čítať ďalej