Rozhodnutie o prerušení stavebného konania a výzva na doplnenie žiadosti – Ing. Henrich Sobotovič

Obec Šalgočka ako príslušný špeciálny úrad podľa §3a zákona č. 135/19612 Zb. o pozemkových komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa §29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) prerušuje stavebné konanie vo veci „Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 – spevnené plochy“, na pozemkoch reg. „C“ parcela číslo 317/4 – ovocný sad, kat. územie Šalgočka, pre stavebníka Ing. Henrich Sobotovič, zastúpený Ing. Danou Müllerovou, MP Proffis inžiniersko – poradenské služby, Revolučná štvrť 973/25, 924 01 Galanta, IČO: 41 866 363.

V súlade s ustanovením §60 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením §19 ods. 3 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní Vás vyzývame, aby ste v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tejto výzvy žiadosť doplnili o doklady v súlade s vyhl. č. 453/2020 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov:

 • rozhodnutie Okresného úradu Galanta, pozemkového a lesného odboru
 • vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante k stavebnému konaniu
 • vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s. Bratislava k stavebnému konaniu
 • nové Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bratislava

Súčasne Vás stavebný úrad upozorňuje, že ak v určenej lehote 60 dní nebudú predložené požadované doklady, bude stavebné konanie zastavené podľa §60 ods. 2 stavebného zákona.

Rozhodnutie o prerušení stavebného konania – Ing. Henrich Sobotovič – úplné znenie (.pdf)

Celoplošné testovanie „Spoločná zodpovednosť“ v obci Šalgočka

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje informácie k priebehu celoplošného testovania s názvom “Spoločná zodpovednosť” v našej obci, ktoré bude prebiehať len v nedeľu  01. novembra 2020:

 • testovanie bude prebiehať v exteriéri v odbernom mieste pod prístreškom pri kultúrnom dome – vstup bude od bývalej hasičárne okolo budovy kultúrneho domu a východ z testovania bude cez vstupnú cestu do kultúrneho domu (trasa bude vyznačená informačnými tabuľami) v čase od 7:00 do 22:00. V čase od 12:00 do 13:00 a od 17:00 do 17:30 bude hygienická prestávka a vykoná sa dezinfekcia priestorov. Posledný odbery budú realizované o 21:30 hod, aby sa stihli do 22.00 hod vyhodnotiť.
 • testovanie bude prebiehať priebežne podľa účastinie v abecednom poradí.
 • testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov. Osoby nad 65 rokov sa nemusia testovať, pokiaľ trávia väčšinu času vo svojich domovoch.
 • každý účastník testovania je povinný priniesť si občiansky preukaz a deti kartičku poistenca.
 • na testovanie je potrebné prísť v rúšku alebo inom prekrytí horných dýchacích ciest.
 • počas čakania na test a pobyte v  areáli je každý účastník povinný dodržiavať odstup minimálne 2 metre od iného účastníka.
 • osoby do 18 rokov veku prídu na testovanie v sprievode rodiča, ktorému bude odovzdaný certifikát o výsledku testu.
 • každý účastník testu je povinný dodržiavať pokyny príslušníkov ozbrojených síl, policajného zboru, zamestnancov obce a zdravotníckeho personálu, ktorí budú prítomní na testovaní.
 • počas testovania Vás budeme informovať obecným rozhlasom o dĺžke čakacej doby.

V prípade zmien organizačných alebo bezpečnostných usmernení Vás budeme včas informovať.

Prevádzkový poriadok pre odberové miesto v súvislosti s celoplošným testovaním populácie SR antigénovými testami na COVID-19 – Obec Šalgočka (.pdf)

 

 

Oznámenie o uložení zásielky – Ivan Linka

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku do vlastných rúk. Listovú zásielku si môžete prevziať na pošte v Zemianskych Sadoch do termínu: 15.11.2020 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

 

Obmedzenie autobusovej dopravy od 28.10.2020

Trnavský samosprávny kraj oznamuje občanom, že v zmysle prijatých opatrení vlády Slovenskej republiky zo dňa 22.10.2020 od pondelka 26.10.2020 prechádza II. stupeň základných škôl na dištančnú formu vyučovania.

S platnosťou od 28.10.2020  bude autobusová  doprava zabezpečovaná v letnom prázdninovom režime  s posilnením ranných a popoludňajších spojov zabezpečujúcich dopravu detí I. stupňa  do/zo školy, počas školských prázdnin bude doprava zabezpečovaná v prázdninovom režime. Bližšie informácie o prevádzkovaní prímestskej  autobusovej dopravy budú zverejnené na internetových stránkach dopravcov. (pre obec Šalgočka SAD Dunajská Streda).

Predchádzanie požiarom vo vykurovacej sezóne 2020

Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky ponúka občanom dobré rady, ako v nadchádzajúcej vykurovacej sezóne predchádzať vzniku požiarov:

 • neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru
 • nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny – najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh
 • inštaláciu  vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcov
 • dbajte na to, aby vykurovacie telesá – šporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a aby boli odborne zaústené do komínových prieduchov
 • popol z vykurovacích telies vysýpajte vždy riadne vychladnutý a zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob
 • v zimnom období vytvárajú požiarne nebezpečenstvo rôzne provizórne a nevyhovujúce udiarne. Venujte údeniu potrebnú pozornosť, aby ste z výrobkov mali aj úžitok
 • nezabúdajte, že aj vianočný stromček a rôzna zábavná pyrotechnika pôsobiaca radosť najmä deťom už mnohokrát narušili čaro sviatkov vznikom požiaru
 • dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie
 • dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán – bután, tuhých palív a iné materiály.

Spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína bez vložky sa vykonáva raz za 6 mesiacov. Ak má komín vložku, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 12 mesiacov. V prípade spotrebiča na tuhé alebo kvapalné palivo sa kontrola a čistenie komína vykonáva raz za 4 mesiace.

Dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete možnému vzniku požiarov vo vašich domovoch. Urobte všetko pre to, aby ste Vy a celá Vaša rodina prežili zimné obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.

Farské oznamy od 26. októbra do 1. novembra 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 26. októbra do 1. novembra 2020.

Čítať ďalej