Rozhodnutie o prerušení stavebného konania a výzva na doplnenie žiadosti – Ing. Henrich Sobotovič

Obec Šalgočka ako príslušný špeciálny úrad podľa §3a zákona č. 135/19612 Zb. o pozemkových komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa §29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) prerušuje stavebné konanie vo veci „Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 – spevnené plochy“, na pozemkoch reg. „C“ parcela číslo 317/4 – ovocný sad, kat. územie Šalgočka, pre stavebníka Ing. Henrich Sobotovič, zastúpený Ing. Danou Müllerovou, MP Proffis inžiniersko – poradenské služby, Revolučná štvrť 973/25, 924 01 Galanta, IČO: 41 866 363.

V súlade s ustanovením §60 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením §19 ods. 3 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní Vás vyzývame, aby ste v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tejto výzvy žiadosť doplnili o doklady v súlade s vyhl. č. 453/2020 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov:

 • rozhodnutie Okresného úradu Galanta, pozemkového a lesného odboru
 • vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante k stavebnému konaniu
 • vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s. Bratislava k stavebnému konaniu
 • nové Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bratislava

Súčasne Vás stavebný úrad upozorňuje, že ak v určenej lehote 60 dní nebudú predložené požadované doklady, bude stavebné konanie zastavené podľa §60 ods. 2 stavebného zákona.

Rozhodnutie o prerušení stavebného konania – Ing. Henrich Sobotovič – úplné znenie (.pdf)

Celoplošné testovanie „Spoločná zodpovednosť“ v obci Šalgočka

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje informácie k priebehu celoplošného testovania s názvom “Spoločná zodpovednosť” v našej obci, ktoré bude prebiehať len v nedeľu  01. novembra 2020:

 • testovanie bude prebiehať v exteriéri v odbernom mieste pod prístreškom pri kultúrnom dome – vstup bude od bývalej hasičárne okolo budovy kultúrneho domu a východ z testovania bude cez vstupnú cestu do kultúrneho domu (trasa bude vyznačená informačnými tabuľami) v čase od 7:00 do 22:00. V čase od 12:00 do 13:00 a od 17:00 do 17:30 bude hygienická prestávka a vykoná sa dezinfekcia priestorov. Posledný odbery budú realizované o 21:30 hod, aby sa stihli do 22.00 hod vyhodnotiť.
 • testovanie bude prebiehať priebežne podľa účastinie v abecednom poradí.
 • testovanie je určené pre osoby od 10 do 65 rokov. Osoby nad 65 rokov sa nemusia testovať, pokiaľ trávia väčšinu času vo svojich domovoch.
 • každý účastník testovania je povinný priniesť si občiansky preukaz a deti kartičku poistenca.
 • na testovanie je potrebné prísť v rúšku alebo inom prekrytí horných dýchacích ciest.
 • počas čakania na test a pobyte v  areáli je každý účastník povinný dodržiavať odstup minimálne 2 metre od iného účastníka.
 • osoby do 18 rokov veku prídu na testovanie v sprievode rodiča, ktorému bude odovzdaný certifikát o výsledku testu.
 • každý účastník testu je povinný dodržiavať pokyny príslušníkov ozbrojených síl, policajného zboru, zamestnancov obce a zdravotníckeho personálu, ktorí budú prítomní na testovaní.
 • počas testovania Vás budeme informovať obecným rozhlasom o dĺžke čakacej doby.

V prípade zmien organizačných alebo bezpečnostných usmernení Vás budeme včas informovať.

Prevádzkový poriadok pre odberové miesto v súvislosti s celoplošným testovaním populácie SR antigénovými testami na COVID-19 – Obec Šalgočka (.pdf)