Predchádzanie požiarom vo vykurovacej sezóne 2020

Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky ponúka občanom dobré rady, ako v nadchádzajúcej vykurovacej sezóne predchádzať vzniku požiarov:

  • neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru
  • nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny – najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh
  • inštaláciu  vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcov
  • dbajte na to, aby vykurovacie telesá – šporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a aby boli odborne zaústené do komínových prieduchov
  • popol z vykurovacích telies vysýpajte vždy riadne vychladnutý a zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob
  • v zimnom období vytvárajú požiarne nebezpečenstvo rôzne provizórne a nevyhovujúce udiarne. Venujte údeniu potrebnú pozornosť, aby ste z výrobkov mali aj úžitok
  • nezabúdajte, že aj vianočný stromček a rôzna zábavná pyrotechnika pôsobiaca radosť najmä deťom už mnohokrát narušili čaro sviatkov vznikom požiaru
  • dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie
  • dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán – bután, tuhých palív a iné materiály.

Spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína bez vložky sa vykonáva raz za 6 mesiacov. Ak má komín vložku, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 12 mesiacov. V prípade spotrebiča na tuhé alebo kvapalné palivo sa kontrola a čistenie komína vykonáva raz za 4 mesiace.

Dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete možnému vzniku požiarov vo vašich domovoch. Urobte všetko pre to, aby ste Vy a celá Vaša rodina prežili zimné obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.

Farské oznamy od 26. októbra do 1. novembra 2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 26. októbra do 1. novembra 2020.

Čítať ďalej