Rozhodnutie o prerušení stavebného konania a výzva na doplnenie žiadosti – Ing. Henrich Sobotovič

Obec Šalgočka ako príslušný špeciálny úrad podľa §3a zákona č. 135/19612 Zb. o pozemkových komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podľa §29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) prerušuje stavebné konanie vo veci „Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 – spevnené plochy“, na pozemkoch reg. „C“ parcela číslo 317/4 – ovocný sad, kat. územie Šalgočka, pre stavebníka Ing. Henrich Sobotovič, zastúpený Ing. Danou Müllerovou, MP Proffis inžiniersko – poradenské služby, Revolučná štvrť 973/25, 924 01 Galanta, IČO: 41 866 363.

V súlade s ustanovením §60 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením §19 ods. 3 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní Vás vyzývame, aby ste v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tejto výzvy žiadosť doplnili o doklady v súlade s vyhl. č. 453/2020 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov:

  • rozhodnutie Okresného úradu Galanta, pozemkového a lesného odboru
  • vyjadrenie Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Galante k stavebnému konaniu
  • vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s. Bratislava k stavebnému konaniu
  • nové Vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bratislava

Súčasne Vás stavebný úrad upozorňuje, že ak v určenej lehote 60 dní nebudú predložené požadované doklady, bude stavebné konanie zastavené podľa §60 ods. 2 stavebného zákona.

Rozhodnutie o prerušení stavebného konania – Ing. Henrich Sobotovič – úplné znenie (.pdf)