Farské oznamy – zrušenie Svätých omší do 31.03.2020

Farský úrad Dvorníky zverejňuje usmernenia pre farnosť Dvorníky a filiálky Bojničky, Šalgočka a Zemianske Sady. Sväté omše v miestnych kostoloch sú zrušené do pondelka 31.03.2020.

V prípade pohrebu, Sviatosti zmierenia a iných duchovných potrieb kontaktujte nonstop správcu farnosti Róberta Ťapušíka na 0911 417 300.

Sociálna poisťovňa automaticky predĺži aktuálne začaté 14-dňové OČR

Ústredný krízový štáb odporučil, aby Sociálna poisťovňa priznala ošetrovné pri osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa vo veku do 10 rokov (10 rokov + 364 dní) počas celého obdobia, na ktoré príslušný orgán vyhlásil mimoriadnu situáciu/núdzový stav a svojim rozhodnutím uzavrel školské a predškolské zariadenia. V takýchto prípadoch sa poistencom nebude ani prerušovať povinné sociálne poistenie.

Sociálna poisťovňa preto automaticky predĺži trvanie a následnú výplatu aktuálne začatých 14 – dňových OČR-iek bez to, aby si rodič musel podávať novú žiadosť.

O dávku bude poistenec žiadať novou žiadosťou len vtedy, ak sa na OČR rodičia potrebujú vystriedať. Rodičia sa môžu striedať najskôr po uplynutí 10 dní, pričom každý nástup do zamestnania musia Sociálnej poisťovni ohlásiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca.

Územné rozhodnutie – Ing. Henrich Sobotovič

Ing. Henrich Sobotovič, zastúpený Ing. Danou Müllerovou, MP Proffis inžiniersko – poradenské služby, Revolučná štvrť 973/25, 924 01 Galanta, IČO: 41 866 363, podal dňa 19.11.2019 na Obecný úrad Šalgočka, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 – spev-nené plochy “, na pozemkoch reg. „C“ parcela číslo 317/54 – ovocný sad, kat. územie Šalgočka.

Obec Šalgočka, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov, posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona, zosúladil stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a rozhodol takto: podľa § 39a stavebného zákona a § 4 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby „Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 spevnené plochy“ na pozemkoch reg. „C“ parcela číslo 317/54 – ovocný sad, kat. územie Šalgočka.

Územné rozhodnutie – Ing. Henrich Sobotovič – „Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 spevnené plochy“ – úplné znenie (.pdf)

Farské oznamy – príhovor občanom obce

V nedeľu 22.03. 2020 o 15.00 hod sa prostredníctvom obecných rozhlasov prihovorí obyvateľom obce v tomto náročnom čase správca farnosti Dvorníky pán farár Róbert Ťapušík.

Otváracie hodiny predajne COOP Jednota

COOP Jednota oznamuje dočasnú úpravu otváracej doby vo vašej obci na predajni COOP Jednota Galanta a to nasledovne:

 • Pondelok: 6:00 – 17:00
 • Utorok: 6:00 – 17:00
 • Streda: 6:00 – 17:00
 • Štvrtok: 6:00 – 17:00
 • Piatok: 6:00 – 17:00
 • Sobota: 6:00 – 11:30
 • Nedeľa: ZATVORENÉ

Naše zamestnankyne na základe pokynov z centrály COOP Jednota Galanta formou oznamov na predajni informujú zákazníka, že do predajných priestorov predajne nie je možné vstúpiť bez použitia rúška, šálu, prípadne šatky a ochranných rukavíc. Personál predajne je oprávnení korigovať počet zákazníkov na predajni.

Prijaté opatrenia na základe 1. zasadnutia Krízového štábu obce Šalgočka

V zmysle zákona č. 382/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu § 10 písm. c),e) s účinnosťou od 16. 3. 2020 od 6:00 hod. boli prijaté tieto nariadenia týkajúce sa občanov obce, prevádzkovateľov potravinových obchodov v obci, prevádzok služieb a občanov prechádzajúcich cez obec. NARIAĎUJE SA:

 • Obmedzený počet kupujúcich v obchode COOP Jednota počet 5 osôb.
 • Všetky osoby vstupujúce do predajných priestorov COOP Jednota sú povinné mať na tvári ochranné rúško alebo primeranú ochranu úst a nosa šatkou alebo šálom.
 • Od 19. 03. 2020 je zakázané distribuovať reklamné letáky do schránok rodinných domov.
 • Každý občan pohybujúci sa pešo alebo na bicykli je povinný sa chrániť ochranným rúškom alebo mať primeranú ochranu úst a nosa šatkou, šálom.
 • Pri pohrebných obradoch je povolené sa zhromažďovať len najbližšej rodine.
 • Občania, ktorí pricestovali zo zahraničia sú povinní svoj príchod nahlásiť ošetrujúcemu lekárovi aj na Obecný úrad v Šalgočke na tel. číslo 031/7861105, 0915890154. Zároveň sú povinný dodržiavať 14-dňovú domácu karanténu. Dodržiavanie povinnej domácej karantény sa vzťahuje aj na osoby žijúce.

Prijaté opatrenia na základe 1. zasadnutia Krízového štábu obce Šalgočka (.pdf)