Uzavretie Obecného úradu v Šalgočke

Obec Šalgočka z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu šírenia Koronavírusu a ochorenia COVID-19 oznamuje, že Obecný úrad bude pre verejnosť zatvorený od 13.03.2020 až do odvolania. V prípade súrneho dôvodu nás môžete kontaktovať na: e-mail: obecnyurad@salgocka.sk, tel.: 0317861105, 0915890154.

ZMOS – Špeciálna rubrika o opatreniach proti šíreniu Koronavírusu

Združenie miest a obcí Slovenska oznamuje, že v súvislosti s prijatými opatreniami proti šíreniu Koronavírusu a ochorenia COVID-19 zriadilo špeciálnu rubriku na svojej webovej stránke. V tejto rubrike sa budú zverejňovať informácie o opatreniach, ktoré sa týkajú miest a obcí. Rubrika je dostupná na adrese: https://www.zmos.sk/mimoriadne-info-covid-19-corona.html

Verejná vyhláška – karanténa pre všetkých, ktorí sa vracajú zo zahraničia

Obec Šalgočka zverejňuje Verejnú vyhlášku, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariaďuje nasledovné opatrenia:

 1. Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7:00 vrátili zo zahraničia sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí.
 2. Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7:00 vrátili zo zahraničia sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.
 3. Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť rozhodli o izolácii v domácom prostredí a to na dobu 14 dní.
 4. Opatrenia podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na:
  1. vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru
  2. vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta
  3. pilotov dopravných lietadiel, ktorí neopustia palubu lietadla s výnimkou vykonania predletovej a medziletovej prípravy, pri tranzitoch alebo spiatočných letov
  4. posádku v lodnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru
  5. rušňovodičov a strojvodcov v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru

Verejná vyhláška – karanténa pre všetkých, ktorí sa vracajú zo zahraničia – úplné znenie (.pdf)