Územné rozhodnutie – Ing. Henrich Sobotovič

Ing. Henrich Sobotovič, zastúpený Ing. Danou Müllerovou, MP Proffis inžiniersko – poradenské služby, Revolučná štvrť 973/25, 924 01 Galanta, IČO: 41 866 363, podal dňa 19.11.2019 na Obecný úrad Šalgočka, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 – spev-nené plochy “, na pozemkoch reg. „C“ parcela číslo 317/54 – ovocný sad, kat. územie Šalgočka.

Obec Šalgočka, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov, posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona, zosúladil stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a rozhodol takto: podľa § 39a stavebného zákona a § 4 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby „Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 spevnené plochy“ na pozemkoch reg. „C“ parcela číslo 317/54 – ovocný sad, kat. územie Šalgočka.

Územné rozhodnutie – Ing. Henrich Sobotovič – „Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 spevnené plochy“ – úplné znenie (.pdf)

Farské oznamy – príhovor občanom obce

V nedeľu 22.03. 2020 o 15.00 hod sa prostredníctvom obecných rozhlasov prihovorí obyvateľom obce v tomto náročnom čase správca farnosti Dvorníky pán farár Róbert Ťapušík.

Otváracie hodiny predajne COOP Jednota

COOP Jednota oznamuje dočasnú úpravu otváracej doby vo vašej obci na predajni COOP Jednota Galanta a to nasledovne:

  • Pondelok: 6:00 – 17:00
  • Utorok: 6:00 – 17:00
  • Streda: 6:00 – 17:00
  • Štvrtok: 6:00 – 17:00
  • Piatok: 6:00 – 17:00
  • Sobota: 6:00 – 11:30
  • Nedeľa: ZATVORENÉ

Naše zamestnankyne na základe pokynov z centrály COOP Jednota Galanta formou oznamov na predajni informujú zákazníka, že do predajných priestorov predajne nie je možné vstúpiť bez použitia rúška, šálu, prípadne šatky a ochranných rukavíc. Personál predajne je oprávnení korigovať počet zákazníkov na predajni.