Pozvánka na Mikulášske popoludnie v Šalgočke 2019

Obecný úrad Šalgočka Vás pozýva na Mikulášske popoludnie v Šalgočke, ktoré sa bude konať vo štvrtok 5. decembra 2019 od 17:00 v Kultúrnom dome.

Čakanie na Mikuláša nám prídu spríjemniť rozprávkové postavičky Mickey a Minnie s ktorými sa trošku pozabávame. Mikuláš k nám zavíta okolo 17:45 hod.

Pripravený je mikulášsky punč, koláčiky a vianočná výstavka kvetinárky Katky Popelkovej z Paty na inšpiráciu k nadchádzajúcim vianočným sviatkom.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas na zverejnenie fotografií na obecnej stránke www.salgocka.sk

Oznámenie o uložení zásielky – Ivan Linka

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku do vlastných rúk. Listovú zásielku si môžete prevziať na pošte v Zemianskych Sadoch do termínu: 17.12.2019 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení zásielky – Ivan Linka (.pdf)

Alchýmia triedenia odpadu

Obec Šalgočka v súvislosti s nakladaním odpadu v obci zverejňuje príručku Alchýmia triedenia komunálneho odpadu a informácie týkajúce sa elektronickej evidencie odpadov.

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu (.pdf)

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.10.2019

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.10.2019. Program:

  1.  Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Návrh dokumentu Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šalgočka – predkladá kontrolórka obce
  4. Návrh na účasť v projekte cezhraničnej spolupráce s Českou republikou
  5. Návrh na prefinancovanie investičného úveru z OTP Banky Prima Bankou  Slovensko
  6. Rozpočtové opatrenia – predkladá ekonómka obce
  7. Zmena spôsobu vývozu TKO a návrh VZNO o poplatkoch  za TKO na rok 2020
  8. Rôzne
  9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.10.2019 (.pdf)

Posedenie dôchodcov 2019