Alchýmia triedenia odpadu

Obec Šalgočka v súvislosti s nakladaním odpadu v obci zverejňuje príručku Alchýmia triedenia komunálneho odpadu a informácie týkajúce sa elektronickej evidencie odpadov.

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu (.pdf)

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.10.2019

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.10.2019. Program:

  1.  Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Návrh dokumentu Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šalgočka – predkladá kontrolórka obce
  4. Návrh na účasť v projekte cezhraničnej spolupráce s Českou republikou
  5. Návrh na prefinancovanie investičného úveru z OTP Banky Prima Bankou  Slovensko
  6. Rozpočtové opatrenia – predkladá ekonómka obce
  7. Zmena spôsobu vývozu TKO a návrh VZNO o poplatkoch  za TKO na rok 2020
  8. Rôzne
  9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.10.2019 (.pdf)