Pušťanie šarkanov 2012

Výmena jódových profilaktík

Obecný úrad Šalgočka oznamuje občanom, že od 15. 10. 2012 do 19. 10. 2012 od 8.00 hod – 14.30hod. sa budú vymieňať jódové profilaktiká t. j. jódové tablety,ktoré máte doma pre prípad jadrovej havárie a majú sa užiť len v prípade tejto havárie na výzvu príslušných orgánov civilnej ochrany, ktorým bude končiť doba respirácie za nové. Treba priniesť zo sebou staré tabletky a občiansky preukaz. Na požiadanie občanom budú doručené pracovníkmi OcU.

Zasielanie obecných oznamov e-mailom

Obecný úrad Šalgočka oznamuje občanom, že zavádza bezplatnú službu zasielania obecných oznamov cez internet na mail. Preto žiadame občanov, ktorí majú záujem využívať túto službu, aby nám oznámili svoju mailovú adresu, na ktorú im budeme tieto oznamy zasielať.

Výstavba nájomných rodinných domov

Obecný úrad Šalgočka oznamuje občanom, že v obci sa plánuje výstavba 12. nájomných rodinných domov v lokalite za cintorínom. Záujemci, sa môžu o podrobnostiach informovať na obecnom úrade alebo u starostky obce do 15.11.2012.

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa ZŠ a MŠ Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady vyhlasuje v zmysle §4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na vymenovanie riaditeľa ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou Zemianske Sady s prepokladaným nástupom od 1. januára 2013.

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa ZŠ a MŠ Zemianske Sady (.pdf)

Zmluvy 10/2012

Obec Šalgočka zverejňuje zmluvy uzavreté v mesiaci október 2012.

Zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti medzi Obcou Šalgočka a p. Rojíčkovou, p. Rojíčkom (.pdf)
Dohoda o poskytnutí príspevku medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Obcou Šalgočka (.pdf)