Vianočný trh

Obec Šalgočka a Základná škola s materskou školou v Zemianskych Sadoch pozývajú všetkých ľudí dobrej vôle do Šalgočky na Vianočný trh, ktorý sa uskutoční 14. decembra 2012 od 14.30 hod. V ponuke budú výrobky od našich žiakov a učiteliek zo ZŠ, MŠ a školského klubu – medovníky, vianočné svietniky, drobné ozdoby.Tiež je pripravená malá cukráreň, vianočný punč, káva, čaj, varené víno, cigánska pečienka a  príjemná vianočná hudba.

Návšteva sv. Mikuláša

Starostka obce a poslanci obecného zastupiteľstva v Šalgočke oznamujú občanom a všetkým dobrým deťom, že Mikuláš príde do našej obce 5. decembra 2012 – v stredu o 16.00 hod. pred Obecný úrad.

Zoznam zmlúv a dohôd 2012

Obec Šalgočka zverejňuje zoznam zmlúv a dohôd za rok 2012.

Zmluvná stranaPredmetSuma vrátane DPHDátum vyhotoveniaPoznámky
JURA audit, s.r.o., Bratislava, IČO 36237213audit účtovnej závierky za rok 201136015.12.2011DF 99/2012
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta, IČO 37847708poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej činnosti podľa § 52a zák.č.5/2004 Zz151.219.12.2011príspevok na p. Donáthovú
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta, IČO 37847708poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochra-nu pred povodňami a na rie-šenie následkov mimoriad-nej situácie podľa § 50j zák.č.5/2004 Zz5920.3320.04.2012príspevok na p. Kosmála a p. Mesároša
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta, IČO 37847708zabezpečenie podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vede-ného v evidencii uchádzačov o zamestnanie030.04.2012zamestnanie p. Šimona
ADLER TT s.r.o., Trnava, IČO 36752461zmluva o dielo - výroba a montáž plastových okien na kultúrnom dome532022.05.2012DF 106/2012
Božena Lupová, Šalgočka 49zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti v kat.území Šalgočka6311.06.2012
Mikula Jozef, Šalgočka, IČO 41592760zmluva o dielo - rekonštrukčné práce na dome smútku372011.06.2012DF 102/2012, 109/2012, 126/2012
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta, IČO 37847708poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej činnosti podľa § 52a zák.č.5/2004 Zz310.818.06.2012príspevok na p. Kohýla a p. Práznovskú
EXPREStech s.r.o., Vinohrady nad Váhom, IČO 36719412zmluva o pripojení - poskyto-vanie verejnej komunikačnej služby sprostredkovania prístupu do siete Internet16,60 € mesačne01.07.2012
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta, IČO 37847708poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej činnosti podľa § 52a zák.č.5/2004 Zz310.823.07.2012príspevok na p. Ficelovú a p. Moravčíkovú
SWIT spol. s r.o., Košice, IČO 31701311zmluva č.R 63/2012 o ročnej údržbe programového vybavenia k programu Evidencia obyvateľstva33.1931.07.2012
Obec Zemianske Sady, Zemianske Sady, IČO 37838415zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce50013.08.2012príspevok pre ZŠ Zemianske Sady
Peter Rojíček, Šaľa, Narcisová 6, Petra Rojíčková, Šaľa, Narcisová 6zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti v kat.území Šalgočka6608.10.2012
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta, IČO 37847708poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej činnosti podľa § 52a zák.č.5/2004 Zz310.817.10.2012príspevok na p. Mošathovú a p. Majku
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644,Dodatok č.3 k Zmluve č.4/2008 o dielo - predĺženie splatnosti faktúr031.10.2012
KOMPLEX - odpadová spoločnosť, s.r.o., Pusté Sady, IČO 34100644,Dodatok č.4 k Zmluve č.106/2009 o preprave a uložení odpadu na skládke v Pustých Sadoch - predĺženie splatnosti faktúr031.10.2012

Výzva na zaplatenie obecných daní

Vážení občania!

V mesiaci júl a august Vám boli doručené rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľností, dane za psa a miestneho poplatku za komunálny odpad za rok 2012. Splatnosť jednotlivých daní bola rozpísaná na rozhodnutiach, pričom posledná splátka končí dňa 30.11.2012. Voči rozhodnutiam mal každý občan možnosť odvolania sa v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia. Vzhľadom na ustanovenie §156 zák.č.563/2009 zákona o správe daní, ktorým obec ako správca dane vyrubí úrok z omeškania daňovému subjektu, ktorý v stanovenej výške a stanovenej lehote nezaplatí daň, upozorňujeme všetkých občanov, ktorí ešte nemajú zaplatené svoje daňové povinnosti voči obci, aby tak najneskôr do 30.11.2012 urobili. Úrok z omeškania sa vyrubuje za všetky omeškané splátky, ak úhrn úroku presiahne 3,00 eurá. Včasnou platbou tak môžete predísť ďalším nákladom Vašej domácnosti.

V prípade nejasností sa môžete informovať na telefónnych číslach 031/786 11 05, 0904 761 105.

Lampiónový sprievod 2012

Svätomartinský lampiónový sprievod

Obec Šalgočka a ZŠ s MŠ v Zemianskych Sadoch Vás pozývajú na Svätomartinský lampiónový sprievod, ktorý začína o 16.45 hod. v pondelok 12. 11. 2012 pri ZŠ v Zemianskych Sadoch. Ukončený bude v Šalgočke pri obecnom úrade a kde sa budú púšťať lampióny šťastia. Prídite prežiť príjemný podvečer s Vašomi deťmi.