Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa ZŠ a MŠ Zemianske Sady

Obec Zemianske Sady vyhlasuje v zmysle §4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a §5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na vymenovanie riaditeľa ZŠ a MŠ s právnou subjektivitou Zemianske Sady s prepokladaným nástupom od 1. januára 2013.

Výberové konanie na vymenovanie riaditeľa ZŠ a MŠ Zemianske Sady (.pdf)