Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.03.2017

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.03.2017. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Prehľad čerpania rozpočtu za rok 2016
 4. Návrh zadania urbanistickej štúdie ,,Pri kríži“
 5. Správa kontrolórky obce za rok 2016
 6. Návrh riešenia vlastníckych vzťahov pod futbalovým ihriskom
 7. Rôzne
 8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.03.2017 (.pdf)

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2016

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2016. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Zloženie sľubu náhradníka pani Angely Žákovej za poslanca obecného zastupiteľstva v Šalgočke
 4. Návrh VZNO o nakladaní s odpadmi v podmienkach obce Šalgočka
 5. Úprava poplatku za vývoz TKO
 6. Stanovisko k návrhu rozpočtu kontrolórky obce na rok 2017-2019
 7. Návrh rozpočtu obce na rok 2017
 8. Plán kontrolných činností na I. polrok 2017
 9. Schválenie zmien a doplnkov Územného plánu obce Šalgočka
 10. Úprava rozpočtovaných položiek na rok 2016
 11. Rôzne
 12. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2016 (.pdf)

Uznesenie obecného zastupiteľstva Obce Šalgočka č. 10/5/2016 zo dňa 14.12.2106

Obecné zastupiteľstvo obce Šalgočka po prerokovaní:

Berie na vedomie

 1. správu o prerokovaní Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka (príloha č. 1)
 2. stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k návrhu Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka
 3. stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia územného plánovania zo dňa 07.12.2016 zn.. OU-TT-OVBP1-2016/036526/Há, z preskúmania návrhu Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka podľa § 25 stavebného zákona

Schvaľuje

 1. Zmeny a doplnky 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka,
 2. vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka (príloha č. 2)
 3. VZN č. 02/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka

Ukladá

 1. zabezpečiť zverejnenie VZN č. 02/2016. Termín: ihneď po schválení Zmien a doplnkov 01/2016
 2. označiť textovú časť, hlavné výkresy a záväznú časť Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka schvaľovacou doložkou. Termín : do 30 dní po schválení Zmien a doplnkov 01/2016
 3. vyhotoviť o obsahu Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka Registračný list a spolu s kópiou uznesenia o schválení doručiť MDVaRR SR. Termín : do 3 mesiacov od  schválenia Zmien a doplnkov 01/2016
 4. zabezpečiť uloženie Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka v obci (Obecný úrad Šalgočka), na Okresnom úrade Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie územného plánovania a na stavebnom úrade (Spoločný obecný úrad v Seredi). Termín: do 3 mesiacov od  schválenia Zmien a doplnkov 01/2016

Príloha č. 1 k uzneseniu Obecného zastupiteľstva Obce Šalgočka č. 10/5/2016 – správa o postupe obstarávania a prerokovania (.pdf)

Príloha č. 2 k uzneseniu Obecného zastupiteľstva Obce Šalgočka č. 10/5/2016 – vyhodnotenie pripomienkového verejného prerokovania k návrhu riešenia – zmeny a doplnky 02/2016 územného plánu Obce Šalgočka (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.09.2016

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.09.2016. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Plán kontrolných činností na II. polrok 2016
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu za I. polrok 2016
 5. Návrh zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce
 6. Návrh zmeny prechodu vývozu TKO na množstevný zber a nakladania s odpadmi
 7. Informácia o príprave budovania chodníka I. etapa
 8. Rôzne
 9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.09.2016 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 31.05.2016

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 31.05.2016. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Správa o čerpaní rozpočtu za r. 2015, individuálna výročná správa obce Šalgočka za r.2015
 4. Záverečný účet obce za rok 2015
 5. Audítorská správa, overenie účtovnej závierky audítorom
 6. Návrh dodatku k zmluve o zriadení spoločného stavebného úradu zo dňa 10.03.2003
 7. Schválenie platu starostky obce
 8. Rôzne
 9. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 31.05.2016 (.pdf)