Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.05.2016

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.05.2016. Program:

  1. Otvorenie
  2. Predstavenie kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce
  3. Voľba kontrolóra obce
  4. Rôzne
  5. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 11.05.2016 (.pdf)