Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.03.2018

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.03.2018. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2017
 4. Informácia o novele zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení s účinnosťou od 1. apríla 2018“
 5. Informácia o priebehu stavebných prác investičnej akcie „Chodníky Šalgočka“ jej prefinancovania
 6. Informácia o podaných žiadostiach na dotácie pre rok 2018 zo štátneho rozpočtu a rozpočtu VUC
 7. Rôzne
 8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.03.2018 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2017

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2017. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Informácia o očakávanom čerpaní rozpočtu za 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
 4. Prerokovanie zámeru o vysporiadaní majetkových vzťahov pozemkov pod futbalovým ihriskom
 5. Rôzne
 6. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2017 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.09.2017

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.09.2017. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Informácia o čerpaní rozpočtu za prvý polrok 2017
 4. Prerokovanie zámeru o zámene pozemkov s RaVOD Pata
 5. Rôzne
 6. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.09.2017 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.06.2017

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.06.2017. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Správa kontrolórky obce k Záverečnému účtu obce Šalgočka a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
 4. Audítorská správa, overenie účtovnej závierky obce za rok 2016 audítorom
 5. Rôzne
 6. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.06.2017 (.pdf)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.03.2017

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.03.2017. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Prehľad čerpania rozpočtu za rok 2016
 4. Návrh zadania urbanistickej štúdie ,,Pri kríži“
 5. Správa kontrolórky obce za rok 2016
 6. Návrh riešenia vlastníckych vzťahov pod futbalovým ihriskom
 7. Rôzne
 8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.03.2017 (.pdf)