Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania – OK + SK spol. s r.o.

Obec Šalgočka zverejňuje Verejnú vyhlášku – oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).

Žiadateľ OK + SK spol. s r.o., 925 54 Šalgočka s. č. 166, IČO: 36 260 932, podal dňa 5.03,2024, na Obecný úrad Šalgočka, žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Výrobný areál“, stavebné objekty: SO 03 Spevnené plochy a komunikácie, na pozemkoch parcela číslo 173/11, 173/99, kat. územie Šalgočka.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Šalgočka, pod číslom 316/ÚPaSP 683/2022, zo dňa 28.10.2022, ktoré rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5.12.2022. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania – OK + SK spol. s r.o. – úplné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – OK + SK spol. s r.o. – Výrobná hala

Navrhovateľ OK + SK spol. s r.o., 925 54 Šalgočka s. č. 166, IČO: 36 260 932, podal dňa 4.12.2023 na Obecný úrad Šalgočka, žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Výrobný areál“, stavebné objekty: SO 01 Výrobná hala, na pozemkoch parcela číslo 173/11, 173/89, kat. územie Šalgočka, (po zameraní geometrickým plánom číslo 36/2022, úradne overeným po číslom 1792/2022 dňa 13.12.2022, stavba „SO 01 Výrobná hala“, na pozemku parc. číslo 173/99, kat. územie Šalgočka.
Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Šalgočka, pod číslom 316/ÚPaSP 683/2022, zo dňa 28.10.2022, ktoré rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5.12.2022.

Obec Šalgočka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť podľa § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní žia-dosti rozhodol takto: podľa 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona povoľuje stavbu: „Výrobný areál“ stavebný objekt: SO 01 Výrobná hala na pozemkoch parcela číslo 173/11, 173/99, kat. územie Šalgočka.

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – OK + SK – Výrobná hala – úplné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška – žiadosť o doručenie zásielky na meno Patrícia Klemenschichová

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante odbor poriadkovej polície, oddelenie dokladov žiada o doručenie zásielky č. ORPZ-GA-OPP1-2024/001922-205 verejnou vyhláškou na meno Patrícia Klemenschichová, nakoľko menovaná je prihlásená na obec Šalgočka.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante odbor poriadkovej polície oddelenie dokladov Vám ako zákonnému zástupcovi oznamuje, že na oddelenie dokladov bol doručený občiansky preukaz bez podoby tváre, ktorý bol vydaný osobe Lilien Budiašová. Občiansky preukaz bez podoby tváre si môžete prevziať na oddelení dokladov.

Verejná vyhláška – žiadosť o doručenie zásielky na meno Patrícia Klemenschichová (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Patrícia Klemensichová

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete vyzdvihnúť do: 17.03.2024 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Patrícia Klemensichová (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Lilien Budiašová

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú doporučenú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete vyzdvihnúť do: 12.03.2024 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Lilien Budiašová (.pdf)