Verejná vyhláška o začatí stavebného konania – Ing. Henrich Sobotovič

Obec Šalgočka zverejňuje oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania podľa §61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) verejnou vyhláškou.

Žiadateľ Ing. Henrich Sobotovič, zastúpený Ing. Danou Müllerovou podal dňa 18.8.2020 žiadosť na vydanie stavebného povolenia na “Vjazd zo št. cexty II/1313 na oplotenú parcelu 317/54 – spevnené plochy” na pozemkoch reg. “C” parcela číslo 317/54 – ovocný sad, kat. územie Šalgočka.

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Šalgočka pod číslom 370/ÚPaSP 1292/2019/2020 zo dňa 19.3.2020, ktoré rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 4.5.2020. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Obec Šalgočka ako príslušný špeciálny stavebný úrad oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom, organizáciám a známym účastníkom konania a súčasne v zmysle §61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a ústneho konania, pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby.

Účastníci konania a dotknuté orgány, organizácie správy môžu svoje námietky, pripomienky a vyjadrenia a stanoviská uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Verejná vyhláška – Ing. Henrich Sobotovič – 542/ÚPaSP 832/2020 – úplné znenie (.pdf)

Oznámenie zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy oznamuje zámer schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Galanta.

Verejná vyhláška – Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Galanta – úplné znenie (.pdf)

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Galanta (.pdf)
Súčasná krajinná štruktúra (.pdf)
Priemet pozitívnych prvkov a javov (.pdf)
Priemet negatívnych prvkov a javov (.pdf)
Environmentálne problémy (.pdf)
Návrh R-ÚSES a ekostabilizačných opatrení (.pdf)

 

Územné rozhodnutie – Ing. Henrich Sobotovič

Ing. Henrich Sobotovič, zastúpený Ing. Danou Müllerovou, MP Proffis inžiniersko – poradenské služby, Revolučná štvrť 973/25, 924 01 Galanta, IČO: 41 866 363, podal dňa 19.11.2019 na Obecný úrad Šalgočka, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 – spev-nené plochy “, na pozemkoch reg. „C“ parcela číslo 317/54 – ovocný sad, kat. územie Šalgočka.

Obec Šalgočka, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov, posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona, zosúladil stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania a rozhodol takto: podľa § 39a stavebného zákona a § 4 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby „Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 spevnené plochy“ na pozemkoch reg. „C“ parcela číslo 317/54 – ovocný sad, kat. územie Šalgočka.

Územné rozhodnutie – Ing. Henrich Sobotovič – „Vjazd zo št. cesty III/1313 na oplotenú parcelu 317/54 spevnené plochy“ – úplné znenie (.pdf)

Zámer obce na predaj pozemkov

Obec Šalgočka v zmysle zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer obce odpredaja nasledovných pozemkov, ktoré boli odčlenené geometrickým plánom z parcely registra „CKN“ 73/1, 73/2  evidovanej na LV400 v katastrálnom území Šalgočka :

  • Parcelné číslo 73/7 zastavaná polocha 57 m² , register „CKN“
  • Parcelné číslo 73/6 zastavaná polocha 69 m² , register „CKN“
  • Parcelné číslo 73/5 zastavaná polocha 80 m² , register „CKN“
  • Parcelné číslo 73/4 zastavaná polocha 79 m² , register „CKN“
  • Parcelné číslo 73/3 zastavaná polocha 73 m² , register „CKN“

Umiestnenie pozemkov v zastavanom území obce Šalgočka. Zámer odpredať nehnuteľný majetok obce bol predmetom schvaľovania Obecného zastupiteľstva v Šalgočke na zasadnutí dňa 24. 02. 2020, uznesením č. 65/ 6 /2020, bod č. 8.

Zámer odpredaja obecných pozemkov (.pdf)

Návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Šalgočka

Obec Šalgočka zverejňuje návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Šalgočka.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 10. 2. 2020. Zverejnený na webovom sídle obce dňa : 10. 2. 2020

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 23. 02. 2020

Návrh VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Šalgočka (.pdf)