Verejná vyhláška – dodatočné povolenie stavby – Zuzana Opltová

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje Verejnú vyhlášku – dodatočné povolenie stavby „S0.02 – Garáš s letnou kuchyňou“ a „SO.03 – Sklad“ pre stavebníčku Zuzana Opltová rod. Polášová na pozemku parc. č. 77/8, kat. územie Šalgočka.

Verejná vyhláška – dodatočné povolenie stavby – Zuzana Opltová (.pdf)

Rozhodnutie – súhlas s výrubom drevín

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody podľa § 64 ods. 1 písm. d) a § 68 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“ ) a podľa § 5 ods. l zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva žiadateľovi Obec Šalgočka, Šalgočka 135, 925 54 Šalgočka, IČO: 00613932 súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub v druhovom zložení:

  • 15 ks breza previsnutá (Betula pendula Roth) s obvodmi kmeňa v cm meranými vo výške 1,3 m nad zemou 80, 85, 95, 93,77, 83, 107, 69, 85, 95, 85, 82, 64 a 108;
  • 1 ks lipa malolistá (Tilia cordata Mill.) s obvodom kmeňa v cm meraným vo výške 1,3 m nad zemou 135;
  • 3 ks orecha kráľovského (Juglans regia L.) s obvodmi kmeňa v cm vo výške 130 cm nad zemou 114, 120, 183;
  • 1 ks smreka pichľavého (Picea pungens Engelm.) s obvodom kmeňa v cm meraným vo výške 1,3 m nad zemou 48;
  • 70 m2 krovín – ruža šípová (Rosa canina L.),

všetky na pozemku parcela C-KN č. 318/2 v kat. úz. Šalgočka, vedenom ako zastavaná plocha a nádvorie mimo zastavaného územia obce, v správe Slovenského pozemkového fondu. Spoločenská hodnota drevín bola vypočítaná podľa vyhlášky MŽP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na hodnotu 12 183,91 €.

Rozhodnutie – výrub drevín – úplné znenie (.pdf)

 

Verejná vyhláška – začatie konania o dodatočnom povolení stavby – Zuzana Opltová

Stavebníčka Zuzana Opltová rod. Polášová, zastúpená Tomáš Chatrnúch, podali 13.5.2022 na Obecný úrad v Šalgočke žiadosť o vydanie dodatočného povolenia stavby spojeného s kolaudačným konaním na stavbu „SO.02 – Garáž s letnou kuchyňou“, „SO.03 – Sklad“, na pozemku parcela číslo 77/8, katastrálne územie Šalgočka, obec Šalgočka. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočnom povolení stavby spojené s kolaudačným konaním.

Obec Šalgočka, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov, oznamuje v súlade s § 61 ods. 1 a § 88a, a § 142h ods. a), stavebného zákona začatie stavebného konania účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne konanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 18.7.2022 o 9,00 hod. so stretnutím pozvaných na mieste stavby v Šalgočke.

Verejná vyhláška – začatie konania o dodatočnom povolení stavby – Zuzana Opltová – úplné znenie verejnej vyhlášky (.pdf)

Správne konanie – vydanie súhlasu na výrub stromov a krov + ústne pojednávanie a obhliadka

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy § 68 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“), podľa § 5 ods. l zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje, že dňom 16. 05. 2022 začalo správne konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 19 ks stromov a 70 m2 krov na pozemku KN registra „C“ parc. č. 318/2 kat. úz. Šalgočka a súčasne v súlade s ustanovením § 21 ods. 1 správneho poriadku
nariaďuje ústne pojednávanie vo vyššie uvedenej veci, spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 29. 06. 2022 o 9,30 hod. so zrazom pozvaných účastníkov na mieste výrubu.

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Obce Šalgočka o vydanie súhlasu na výrub stromov a krov a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou – úplné znenie (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vojtech Dajč

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete vyzdvihnúť do: 04.07.2022 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Vojtech Dajč (.pdf)