Verejná vyhláška – Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 03/2023 Územného plánu obce Šalgočka

Obec Šalgočka, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 a § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel, oznamuje verejnosti, že v termíne od 15. februára 2024 do 16. marca 2024 bude prebiehať prerokovanie návrhu riešenia Zmien a doplnkov 03/2023 Územného plánu obce Šalgočka.

Návrh Zmien a doplnkov 03/2022 územného plánu obce je vypracovaný v zmysle § 11 Stavebného zákona a  vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a bude po prerokovaní schválený Obecným zastupiteľstvom obce Šalgočka.

Dokumentácia návrhu Zmien a doplnkov 03/2023 bude v zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona vystavená k verejnému nahliadnutiu v uvedenej 30 dňovej zákonnej lehote:

  • na Obecnom úrade  v Šalgočke – v tlačenej forme,
  • na webovom sídle obce (www. salgocka.sk) – v digitálnej forme.

V zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona môže verejnosť podať pripomienky a stanoviská k návrhu riešenia Zmien a doplnkov 03/2023 územného plánu v písomnej forme na Obecný úrad v Šalgočke v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia, na pripomienky podané po tomto termíne sa neprihliada.

00 – Územný plán obce Šalgočka – Zmena 3/2023 – Návrh (.pdf)
01 – Širšie vzťahy (.pdf)
02 – Komplexný návrh (.pdf)
03 – Doprava (.pdf)
04 – Vodné hospodárstvo (.pdf)
05 – Energetika (.pdf)
06 – Použitie PP (.pdf)
07 – Schéma záväzných časti (.pdf)

 

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Hoisan Vitalii

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete vyzdvihnúť do: 11.02.2024 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Hoisan Vitalii (.pdf)

Verejná vyhláška – stavebné konanie – OK + SK spol. s r.o.

Obec Šalgočka zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) verejnou vyhláškou.

Žiadateľ OK + SK spol. s r.o., 925 54 Šalgočka s. č. 166, IČO: 36 260 932, podal dňa 4.12.2023, na Obecný úrad Šalgočka, žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stav-bu „Výrobný areál“, stavebné objekty: SO 01 Výrobná hala, na pozemkoch parcela číslo 173/11, 173/99, kat. územie Šalgočka. Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Šalgočka, pod číslom 316/ÚPaSP 683/2022, zo dňa 28.10.2022, ktoré rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5.12.2022. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Verejná vyhláška – stavebné konanie – OK + SK spol. s r.o. (.pdf)

 

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Hoisan Vitalii

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú  doporučenú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete vyzdvihnúť do: 05.02.2024 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Hoisan Vitalii (.pdf)

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Patrícia Klemensichová

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete vyzdvihnúť do: 07.01.2024 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Patrícia Klemensichová (.pdf)