Verejná vyhláška – stavebné povolenie – OK + SK spol. s r.o. – Výrobná hala

Navrhovateľ OK + SK spol. s r.o., 925 54 Šalgočka s. č. 166, IČO: 36 260 932, podal dňa 4.12.2023 na Obecný úrad Šalgočka, žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Výrobný areál“, stavebné objekty: SO 01 Výrobná hala, na pozemkoch parcela číslo 173/11, 173/89, kat. územie Šalgočka, (po zameraní geometrickým plánom číslo 36/2022, úradne overeným po číslom 1792/2022 dňa 13.12.2022, stavba „SO 01 Výrobná hala“, na pozemku parc. číslo 173/99, kat. územie Šalgočka.
Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Šalgočka, pod číslom 316/ÚPaSP 683/2022, zo dňa 28.10.2022, ktoré rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5.12.2022.

Obec Šalgočka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť podľa § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní žia-dosti rozhodol takto: podľa 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona povoľuje stavbu: „Výrobný areál“ stavebný objekt: SO 01 Výrobná hala na pozemkoch parcela číslo 173/11, 173/99, kat. územie Šalgočka.

Verejná vyhláška – stavebné povolenie – OK + SK – Výrobná hala – úplné znenie (.pdf)