Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ivan Linka

Obecný úrad Šalgočka oznamuje, že občan Ivan Linka, bytom Šalgočka, má na Obecnom úrade uloženú listovú zásielku. Písomnosť si môže prevziať do 10.06.2018. Po tomto termíne a neprevzatí bude písomnosť vrátená odosielateľovi.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Ivan Linka (.pdf)

Oznámenie o uložení zásielky – Vojtech Dajč

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Šalgočke uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na Obecnom úrade v Šalgočke do termínu: 26.03.2018. Po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení písomnosti – Vojtech Dajč (.pdf)

Oznámenie o uložení zásielky – Vojtech Dajč

Oznamujeme Vám, že máte na Obecnom úrade v Šalgočke uloženú listovú zásielku na prevzatie. Písomnosť si môžete prevziať na Obecnom úrade v Šalgočke do termínu: 09.03.2018. Po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi.

Oznámenie o uložení zásielky – Vojtech Dajč (.pdf)

Stavebné povolenie – Daniš Ján

Obecný úrad Šalgočka dodatočne povoľuje stavby – Rodinný dom – novostavba + spevnená plocha – terasa, prístavba k rodinnému domu – garáž a veranda.

Stavebné povolenie – Daniš Ján (.pdf)

Rozhodnutie o umiestnení stavby – chodníky I. a II. etapa

Navrhovateľ Obec Šalgočka, v zastúpení starostkou Helenou Mesárošovou, podal dňa 11.11.2015 na Mestský úrad v Seredi, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci – chodníky I. a II. etapa.“

Rozhodnutie o umiestnení stavby – chodníky 1. a 2. etapa (.pdf)