Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka

Obec Šalgočka, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 a § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel, zabezpečuje prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 01/2016 Územného plánu obce Šalgočka. Návrh riešenia Zmien a doplnkov územného plánu obce je vypracovaný v zmysle § 11 Stavebného zákona a  vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Návrh riešenia Zmien a doplnkov 01/2016 územného plánu bude v zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona po dobu 30 dní vystavený k verejnému nahliadnutiu na Obecnom úrade v Šalgočke v termíne od 26.septembra 2016 do 25. októbra 2016 (vrátane).

Verejnosť, fyzické a právnické osoby sa môžu s jeho obsahom oboznámiť v čase úradných hodín na Obecnom úrade v Šalgočke alebo  na webovej stránke obce ( www. salgocka.sk ). Svoje pripomienky a stanoviská k návrhu Zmien a doplnkov územného plánu v zmysle § 22 odsek 1) uvedeného zákona si môžete uplatniť doručením v písomnej forme na Obecný úrad v Šalgočke v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia, najneskôr v deň ukončenia prerokovania návrhu riešenia t.j. 25.10.2016. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadríte, predpokladá sa, že nemáte k návrhu riešenia Zmien a doplnkov 01/2016 územného plánu obce Šalgočka pripomienky.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2016 o 18:00 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Plán kontrolných činností na 2. polrok 2016
  4. Informácia o čerpaní rozpočtu za 1. polrok 2016
  5. Návrh zásad postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce
  6. Návrh zmeny prechodu vývozu TKO na množstevný zber a nakladanie z odpadmi
  7. Informácia o príprave budovania chodníka 1. etapa
  8. Rôzne
  9. Záver

Zmeny cestovných poriadkov pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2016/2017

Trnavský samosprávny kraj upozorňuje všetkých užívateľov pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy, že od 16.09.2016 do 30.09.2016 budú na stránke Trnavského samosprávneho kraja v sekcii doprava zverejnené návrhy nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy na obdobie platnosti 2016/2017 k pripomiekovaniu zo strany miest a obcí, ako aj pripomienkovaniu cestujúcou verejnosťou.

Vaše požiadavky zasielajte do 30.09.2016 e-mailom alebo písomne dopravcovi, ktorý zabezpečuje svojimi linkami dopravnú obslužnosť Vašej obce a na vedomie TTSK, odboru dopravnej politiky.

Pozvánka na 2. ročník súťaže Oko dolného považia

Obec Siladice vás pozýva k účasti na 2. ročníku fotografickej súťaže Oko dolného považia. Dlhodobým cieľom súťaže je fotografická dokumentácia DOLNÉHO POVAŽIA. Téma pre rok 2016 je STROM.

Strom ako objekt vo všetkých svojich životných podobách a fázach. Od jeho vzniku a procesu rastu až po jeho pád na zem či už vplyvom veku, prírodných živlov alebo zásahom človeka. Úlohou súťažiacich je zachytenie stromov v rôznych situáciách a podobách. Súťaž je vyhlásená pre občanov žijúcich NA DOLNOM POVAŽÍ v okresoch Trnava, Hlohovec, Piešťany, Galanta. Téma v sebe ukrýva očakávania z odhalenia a spoznávania krás a zaujímavých miest z dolného považia. Fotografická súťaž s názvom „ STROM “ je jednorazová a každý účastník sa jej môže zúčastniť maximálne s dvanástimi fotografiami. Súčasťou projektu je vernisáž v kultúrnom dome Siladice a odmeňovanie najlepších prác starostom obce. Práce je potrebné poslať alebo priniesť osobne na obecný úrad Siladice do 12.9.2016.

Foto súťaž Oko dolného považia – propozície (.pdf)

Pozvánka na 2. ročník tenisového turnaja vo štvorhre

Obce Pusté Sady, Zemianske Sady, Šalgočka a spoločnosť Sedita Vás pozývajú na 2. ročník tenisového turnaja vo štvorhre o pohár starostov obcí, ktorý sa uskutoční 10. septembra 2016 na multifunkčných ihriskách v Pustých Sadoch a Zemianskych Sadoch. Od 8:00 – začiatok registrácie na multifunkčnom ihrisku v Pustých Sadoch. O 8:30 – slávnostné zahájenie turnaja. Štartovné je 5 EUR. Tešíme sa na Vás!

pozvanka-tenisovy-turnaj-stvorhra-2016-850

Pozvánka na 4. ročník tenisového turnaja

Friends Travel a obce Zemianske Sady, Pusté Sady a Šalgočka organizujú dňa 9.7.2016 od 9:00 4. ročník tenisového turnaja o pohár starostov obcí na multifunkčných ihriskách v Zemianskych Sadoch a Pustých Sadoch.

Zraz, registrácia a vylosovanie bude prebiehať od 8:30 na ihrisku v Zemianskych Sadoch. Registračný poplatok je 5 EUR.

Turnaj tenis 2016