Zmeny cestovných poriadkov verejnej dopravy – 2019/2020

Trnavský samosprávny kraj oznamuje, že od 16. 09. 2019 do 30. 09. 2019 bude možné zasielať požiadavky a pripomienky obecných úradov a občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov, do ktorých dopravca zohľadní časové posuny vlakov a podľa možnosti zosúladí prestupy na jednotlivých prestupových uzloch. Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme (viď. nižšie uvedené kontakty).

Vaše požiadavky na zmeny a úpravy cestovných poriadkov zasielajte do 30. 09. 2019 e-mailom alebo písomne dopravcovi a zároveň na vedomie TSK, odboru dopravnej politiky.

Dopravcovia:

SAD Dunajská streda, a. s.
Bratislavská cesta 918/2
929 13  Dunajská Streda

https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok
e-mail: ladziansky@sadds.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 201 a 202

ARRIVA Trnava, a.s.
Nitrianska 5
917 54 Trnava

https://arriva.sk/trnava/primestska-doprava/cestovne-poriadky
e-mail: cp.arrivatrnava@arriva.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 203, 204, 205 a 207

 

SKAND Skalica, s.r.o.
Nádražná 26
909 01 Skalica

http://www.skand.sk/pravidelna-autobusova-doprava/
e-mail: dusikova@skand.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 206

 

Na vedomie:

Trnavský samosprávny kraj
Odbor dopravnej politiky
Starohájska 10
917 01  Trnava 

e-mail: skvorakova.magda@trnava-vuc.sk, doprava@trnava-vuc.sk  

Prosíme o dodržanie stanovených termínov, na požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté. Ďalšie zmeny cestových poriadkov počas ich platnosti sú plánované v termíne apríl a september 2020.

 

Zmeny cestovných poriadkov 2019/2020 – úplné znenie oznámenia (.pdf)

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – od 06.09.2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 06.06.2019.

Pozvánka na zájazd do Budapešti

Obec Šalgočka a ONITRANS Vás pozývajú na jednodňový zájazd do Budapešti, ktorý sa uskutoční 16. augusta 2019. Itinerár:

 • O 7:00 hod odchod zo Šalgočky
 • Okolo 10:30 hod príchod do Tropicaria – morské akvárium
 • Voľno v Obchodnom dome Campóna – nákupy, obed
 • Okolo 12:30 hod odchod do centra Budapešti, nám. Hrdinov, navšteva ZOO, možnost ísť do cirkusu, Szecyenyiho kúpeľov, múzea Krasnych umení, Poľnohospodárskeho múzea, kolotoče. 
 • Pri odchode domov o 17:00 hod. prehliadka Andrašiho triedy, Reťazového mosta

Cena zájazdu je 20 EUR. V cene je zahrnuté: doprava, sprievodca k dispozícii počas celého zájazdu. V cene nie je zahrnuté: Tropicarium = dosp.osoba : 7,70 €, dieťa do 15 rokov,         študenti, dôchodcovia nad 65 rokov : 5,70 € / skupinová cena vstupeniek/ Vstup do ZOO + botanická záhrada individuálna cena približne 8€ pre dospelého a  4€ dieťa. Záujemci sa môžu ZÁVӒZNE prihlásiť do 26. 7. 2019 na Obecnom úrade v Šalgočke.

Video: XII. Družobný deň obcí v Pustých Sadoch

Začiatok leta ako sa patrí! Už po 12. krát sa stretli obyvatelia obcí Pusté Sady, Zemianske Sady a Šalgočka na Družobnom dni obcí – tento krát v Pustých Sadoch a s hosťami z obce Liptovská Osada. Pripomeňte si atmosféru sobotného popoludnia plného zábavy, stretnutí s priateľmi a netradičných súťaží medzi obcami. Ako hudobný hosť vystúpili heligonkári Krasňanci a hudobná skupina Exil. Sponzori podujatia: Komunálna poisťovňa a Marius Pedersen.

Čas zvýšeného nebezpečenstva výskytu požiaru – od 28.06.2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante v súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) písm. a) a b) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 28.06.2019 od 15:00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa zakazuje:

 • vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom zakazuje najmä:

 1. fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 2. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 3. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 4. vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

Pokyny hasičov pri predchádzaní vzniku požiaru

Hasiči vám ponúkajú niekoľko úprimných rád, aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku požiarov, najmä:

 • nefajčite pri kosení, žatve, zvážaní a skladaní obilia a nemanipulujte pri tom s otvoreným ohňom,
 • nedovoľte deťom hry v blízkosti stohov obilia či slamy a prísne zakročte pri zistení zapaľovačov – zápaliek u detí,
 • dbajte na zabezpečenie miest výmlatu, stohovania alebo skladovania vždy potrebnou zásobou vody a inými vecnými prostriedkami na uhasenie vzniknutého požiaru,
 • dbajte na údržbu žatevnej techniky, ako aj techniky pri spracúvaní a skladovaní úrody v súlade s pokynmi výrobcu,
 • dbajte na trvalé sledovanie neprimeraného zahrievania najmä skladovaného sena, aby vplyvom biologickej teploty nedošlo k jeho samovznieteniu. Ak zistíte takýto stav, treba seno ihneď rozhádzať a na voľnom priestranstve dosušiť.

Ak vznikne požiar, snažte sa ho v zárodku uhasiť. Ak to nie je vo vašich silách, okamžite privolajte hasičskú jednotu na t. č. 150 alebo integrovaný systém na t. č. 112.

Usilujte sa pri týchto prácach poznať nebezpečenstvo požiaru a odstraňovať v zárodku jeho príčiny.

V prípade, že by ste zistili akékoľvek problémy so zabezpečením ochrany úrody pred požiarmi, obracajte sa so žiadosťou o poskytnutie pomoci na obecné úrady a hasičov.