Otvorený list Ministra životného prostredia k vykurovaniu – január 2023

Obec Šalgočka zverejňuje otvorený list Ministra Životného prostredia Slovenskej republiky, ktorý sa venuje vysoko aktuálnej téme vykurovania domácností. Táto téma si vyžaduje pozornosť občanov vzhľadom na vysoký príspevok vykurovania k znečisteniu ovzdušia, ako aj súčasnú zložitú situáciu súvisiacu s vysokými cenami energií.

Čítať ďalej

Stránkové hodiny Obecného úradu Šalgočka – Vianoce 2022

Obec Šalgočka oznamuje občanom, že v dňoch 22.12.2022 až 06.01.2023 bude obecný úrad pre verejnosť zatvorený.

PF 2023

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2023 Vám želá Helena Mesárošová, starostka obce, poslanci Obecného zastupiteľstva a zamestnanci Obecného úradu Šalgočka.

Referendum 21.01.2023 – Žiadosti o vydávanie hlasovacích preukazov

Obecný úrad Šalgočka oznamuje občanom, ktorý budú voliť v referende konajúceho 21. 01. 2023 mimo svojho trvalého bydliska, môžu doručiť žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním volieb. https://www.minv.sk/?referendum-preukaz

Referendum 21.01.2023 – Žiadosti o vydávanie hlasovacích preukazov (.pdf)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 12.12.2022

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2022 (v pondelok) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome Šalgočka s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Zásady rozpočtového hospodárenia obce
 4. Zámer obce o vlastnícke vysporiadanie pozemku parcelné číslo 66
 5. Žiadosť o odkúpenie pozemku Róbert Klemensich a manželka pri rodinnom dome.
 6. Úprava VZN o vývoze TKO – úprava ceny za odvoz TKO
 7. Odmeňovací poriadok obce
 8. Správa k návrhu rozpočtu na rok 2023
 9. Návrh rozpočtu na rok 2023
 10. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023
 11. Rozpočtové opatrenia
 12. Návrh zmeny a doplnkov územného plánu obce od spoločnosti Sensun s.r.o. Hlohoovec na IBV v lokalite „ZA KOSTOLOM“
 13. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na vjazd z parcely EKN 524/1 – Opltová Zuzana
 14. Rôzne
 15. Záver

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 12.12.2022 (.pdf)

Odovzdávanie použitého kuchynského oleja

Máte doma použitý kuchynský olej? Odovzdajte ho priamo vo vašej obci a vymeňte za ocot alebo olej. Použitý kuchynský olej môžete odovzdávať na Obecnom úrade v Šalgočke každý pracovný deň od 8:00  do 15:00 hod.

Za odovzdaný použitý kuchynský olej máte na výber z dvoch možností:

 • za každý celý liter použitého kuchynského oleja dostanete ocot v pomere 1:1 (starý/nový)
 • za celých 6 litrov použitého kuchynského oleja dostanete rastlinný olej v pomere 6:1 (starý/nový)

Aké oleje áno:

 • použité kuchynské oleje a tuky z vyprážania, fritovania, zahŕňajúc všetky druhy rastlinných olejov (repkový, slnečnicový, sójový, …) a živočíšnych tukov (bravčová, kačacia, husacia masť, …)
 • oleje slúžiace ako nálevy do potravín (napr. sušených paradajok, olív, rýb v konzerve, nakladaných syrov, …)

Aké oleje nie:

 • minerálne
 • motorové
 • iné odpadové oleje

Prečo zbierať použitý kuchynský olej?

 • chránite životné prostredie a zdroje pitnej vody
 • ušetríte vaše odpadové potrubia od zanesenia tukovými nánosmi
 • eliminujete zanášanie kanalizácie a výskyt hlodavcov
 • použitý rastlinný olej vyliaty do kanalizácie môže vážne narušiť aj biologické čistenie v čističkách odpadových vôd
 • olej vyliaty na pôdu poškodzuje pôdnu flóru a znižuje sa jej priepustnosť
 • aj 1 kvapka použitého kuchynského oleja dokáže znečistiť niekoľko 1 000 l vody
 • ušetríte produkciu emisií tým, že recykláciou odovzdaného použitého kuchynského oleja sa vyprodukuje biopalivo – bionafta bez potreby výroby novej suroviny na tento účel

Ako na to?

 • po použití v kuchyni je treba olej nechať vychladnúť a následne precediť cez sitko, zliať do uzatvárateľnej (priehľadnej) plastovej fľaše a odniesť na zberné miesto
 • olej by nemal obsahovať hrubé nečistoty a kúsky potravín

Ako odovzdaný olej využijeme?

 • použitý kuchynský olej vieme v spoločnosti MEROCO, a.s. premeniť na biopalivo – bionaftu
 • bionafta šetrí naše životné prostredie a pomáha udržiavať motor vášho auta v kondícii