Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 12.12.2022

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2022 (v pondelok) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome Šalgočka s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Zásady rozpočtového hospodárenia obce
 4. Zámer obce o vlastnícke vysporiadanie pozemku parcelné číslo 66
 5. Žiadosť o odkúpenie pozemku Róbert Klemensich a manželka pri rodinnom dome.
 6. Úprava VZN o vývoze TKO – úprava ceny za odvoz TKO
 7. Odmeňovací poriadok obce
 8. Správa k návrhu rozpočtu na rok 2023
 9. Návrh rozpočtu na rok 2023
 10. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023
 11. Rozpočtové opatrenia
 12. Návrh zmeny a doplnkov územného plánu obce od spoločnosti Sensun s.r.o. Hlohoovec na IBV v lokalite „ZA KOSTOLOM“
 13. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na vjazd z parcely EKN 524/1 – Opltová Zuzana
 14. Rôzne
 15. Záver

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 12.12.2022 (.pdf)

Odovzdávanie použitého kuchynského oleja

Máte doma použitý kuchynský olej? Odovzdajte ho priamo vo vašej obci a vymeňte za ocot alebo olej. Použitý kuchynský olej môžete odovzdávať na Obecnom úrade v Šalgočke každý pracovný deň od 8:00  do 15:00 hod.

Za odovzdaný použitý kuchynský olej máte na výber z dvoch možností:

 • za každý celý liter použitého kuchynského oleja dostanete ocot v pomere 1:1 (starý/nový)
 • za celých 6 litrov použitého kuchynského oleja dostanete rastlinný olej v pomere 6:1 (starý/nový)

Aké oleje áno:

 • použité kuchynské oleje a tuky z vyprážania, fritovania, zahŕňajúc všetky druhy rastlinných olejov (repkový, slnečnicový, sójový, …) a živočíšnych tukov (bravčová, kačacia, husacia masť, …)
 • oleje slúžiace ako nálevy do potravín (napr. sušených paradajok, olív, rýb v konzerve, nakladaných syrov, …)

Aké oleje nie:

 • minerálne
 • motorové
 • iné odpadové oleje

Prečo zbierať použitý kuchynský olej?

 • chránite životné prostredie a zdroje pitnej vody
 • ušetríte vaše odpadové potrubia od zanesenia tukovými nánosmi
 • eliminujete zanášanie kanalizácie a výskyt hlodavcov
 • použitý rastlinný olej vyliaty do kanalizácie môže vážne narušiť aj biologické čistenie v čističkách odpadových vôd
 • olej vyliaty na pôdu poškodzuje pôdnu flóru a znižuje sa jej priepustnosť
 • aj 1 kvapka použitého kuchynského oleja dokáže znečistiť niekoľko 1 000 l vody
 • ušetríte produkciu emisií tým, že recykláciou odovzdaného použitého kuchynského oleja sa vyprodukuje biopalivo – bionafta bez potreby výroby novej suroviny na tento účel

Ako na to?

 • po použití v kuchyni je treba olej nechať vychladnúť a následne precediť cez sitko, zliať do uzatvárateľnej (priehľadnej) plastovej fľaše a odniesť na zberné miesto
 • olej by nemal obsahovať hrubé nečistoty a kúsky potravín

Ako odovzdaný olej využijeme?

 • použitý kuchynský olej vieme v spoločnosti MEROCO, a.s. premeniť na biopalivo – bionaftu
 • bionafta šetrí naše životné prostredie a pomáha udržiavať motor vášho auta v kondícii

 

Pozvánka na Stretnutie s Mikulášom 2022

Obec Šalgočka pozýva všetkých občanov na Stretnutie s Mikulášom, ktoré sa bude konať v pondelok 5. decembra 2022 od 16:00 hod. v spoločenskej záhrade za Kultúrnym domom.

Mikulášsku nádielku bude rozdávať deťom do 15. roku veku, ktoré majú trvalý pobyt v obci Šalgočka.

Ostatným sa môže ujsť lahodný punč, vianočné perníčky  ba aj cukrík.

Pozývame vás stráviť príjemný mikulášsky podvečer so svojimi rodinami a priateľmi!

Účasťou na stretnutí s Mikulášom udeľujete súhlas so zhotoveným fotografií, videozáznamov a ich zverejneným na internetovej a facebookovej stránke obce Šalgočka

Rady pre pokojné prežitie Vianočných sviatkov 2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante si pre občanov pripravilo rady, ako v pokoji prežiť nadchádzajúce Vianočné sviatky a privítať Nový rok 2023.

Predo dverami sú najkrajšie sviatky roka Vianoce, ktoré do rodín prinášajú pokoj a pohodu. Hasičský a záchranný zbor Vám želá ich príjemné prežitie, aby ich pohodu nenarušila žiadna nežiaduca udalosť. Preto nám dovoľte dať niekoľko rád, aby ste tieto sviatky prežili v pokoji a v pohode:

 • stromček umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od vykurovacích telies a kozubov,
 • na stromčeku neumiestňujte sviečky ani prskavky,
 • používajte iba certifikované vianočné osvetlenie a riaďte sa pokynmi výrobcu osvetlenia a nevykonávajte žiadne neodborné zásahy,
 • pri odchode z domu a počas noci, osvetlenie stromčeka vypínajte,
 • adventný veniec pokladajte na pevný a podľa možnosti nehorľavý podklad v dostatočnej vzdialenosti od horľavých predmetov v byte ako sú záclony, závesy…,
 • sviečky na adventnom venci stabilne zaistite, aby sa zabránilo ich vypadnutiu,
 • sviečky na adventnom venci nenechávajte horieť bez dozoru, alebo v prítomnosti samotných detí, či domácich zvierat.

Vítanie a oslava príchodu nového roka je často spojené s používaním pyrotechniky. Používajte pyrotechniku iba certifikovanú a zakúpenú v obchode. Pri používaní pyrotechniky sa držte zásad bezpečného zaobchádzania, ktoré si treba dôkladne prečítať pred samotným použitím. Pyrotechnika nepatrí do rúk detí a zamedzte prístupu detí k pyrotechnike. Pri používaní pyrotechniky dbajte o to, aby pyrotechnika bola nasmerovaná mimo budov, skládok horľavých materiálov a lesov.

Tieto sviatočné dni sú  príznačné zvýšeným rizikom vzniku požiaru. Každoročne vznikajú požiare, pod ktoré sa v mnohých prípadoch podpisuje ľudský faktor ako je nedbalosť, ľahostajnosť, podceňovanie požiarneho rizika, pri používaní otvoreného ohňa.

Počas najkrajších sviatkov roka budú nad Vašou bezpečnosťou bdieť ,,hasiči záchranári“, na ktorých sa v prípade núdze môžete obrátiť v ktorúkoľvek  dennú  či  nočnú  hodinu  na  známych telefónnych číslach 150 alebo 112.

Referendum 21.01.2023 – Oznamovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

Obecný úrad Šalgočka oznamuje politickým stranám a  hnutiam, že  oznámenia o delegovaní člena a  náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana a petičný výbor za referendum  v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda do 24. novembra 2022 do 24.00 hod.

Referendum 21.01.2023 – Oznamovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie (.pdf)

 

Referendum 21.01.2023 – Vymenovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie

V súlade zo zákonom číslo  180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenúva Ľubicu Blaškovú , 920 56  Dvorníky 696 zamestnankyňu obecného úradu Šalgočka do funkcie  zapisovateľky okrskovej volebnej komisie v obci Šalgočka v referende,  ktoré sa koná 21. januára 2023.

Kontakt:
Tel. kontakt: 031/7861105, 0904 761 105
Emailová adresa: obecnyurad@salgocka.sk
Adresa: Obecný úrad Šalgočka, 925 54  Šalgočka 135

Referendum 21.01.2023 – Menovací dekrét – zapisovateľka okrskovej volebnej komisie (.pdf)