Zvýšené riziko vzniku požiaru počas Vianočných sviatkov 2023

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante upozorňuje občanov na zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru počas nadchádzajúcich vianočných sviatkov 2023.

Predo dvermi sú najkrajšie sviatky roka Vianoce, ktoré do rodín prinášajú pokoj a pohodu. Hasičský a záchranný zbor Vám želá ich príjemné prežitie, aby ich pohodu nenarušila žiadna nežiaduca udalosť. Preto nám dovoľte dať niekoľko rád aby ste tieto sviatky prežili v pokoji a v pohode:

 • stromček umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od vykurovacích telies a kozubov,
 • na stromčeku neumiestňujte sviečky ani prskavky,
 • používajte iba certifikované vianočné osvetlenie a riaďte sa pokynmi výrobcu osvetlenia a nevykonávajte žiadne neodborné zásahy,
 • pri odchode z domu a počas noci, osvetlenie stromčeka vypínajte,
 • adventný veniec pokladajte na pevný a podľa možnosti nehorľavý podklad v dostatočnej vzdialenosti od horľavých predmetov v byte ako sú záclony, závesy…,
 • sviečky na adventnom venci stabilne zaistite, aby sa zabránilo ich vypadnutiu,
 • sviečky na adventnom venci nenechávajte horieť bez dozoru, alebo v prítomnosti samotných detí, či domácich zvierat.

Vítanie a oslava príchodu nového roka je často spojené s používaním pyrotechniky. Používajte pyrotechniku iba certifikovanú a zakúpenú v obchode. Pri používaní pyrotechniky sa držte zásad bezpečného zaobchádzania, ktoré si treba dôkladne prečítať pred samotným použitím. Pyrotechnika nepatrí do rúk detí a zamedzte prístupu detí k pyrotechnike. Pri používaní pyrotechniky dbajte o to, aby pyrotechnika bola nasmerovaná mimo budov, skládok horľavých materiálov a lesov.

Tieto sviatočné sa vyznačujú zvýšeným rizikom vzniku požiaru. Každoročne vznikajú požiare, pod ktoré sa v mnohých prípadoch podpisuje ľudský faktor ako je nedbalosť, ľahostajnosť, podceňovanie požiarneho rizika, pri používaní otvoreného ohňa.

V prípade, že by došlo k požiaru, ihneď kontaktujte hasičov na čísle 150 alebo 112. Ak je oheň menší, skúste ho uhasiť hasiacim prístrojom alebo iným spôsobom.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 12.12.2023

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra 2023 (utorok) o 16:00 hod. v Kultúrnom dome Šalgočka s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Audítorská správa overenia účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2022
 4. Zásady podávania, prejednania a evidovania oznámení týkajúceho sa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti
 5. VZN 1/2023 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj,
 6. Prejednanie protestu prokurátora k VZN o chove a držaní psov a schválenie nového VZN 2/2023, o chove a držaní psov
 7. VZN 3/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 8. VZN 4/2023 o obecnej zeleni
 9. Kúpno-predajná zmluva na odpredaj obecného pozemku Lukáš Klány
 10. Kúpno-predajná zmluva na  odpredaj obecného pozemku Eva Práznovská
 11. Rozpočtové opatrenie
 12. Správa kontrolórky obce k návrhu rozpočtu
 13. Rozpočet obce na rok 2024
 14. Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2024
 15. Rôzne
 16. Záver

Pozvánka na Mikulášsky trh 2023

Obec Šalgočka srdečne pozýva všetkých malých aj veľkých na Mikulášsky trh, ktorý sa bude konať v sobotu 2. decembra 2023 v spoločenskej záhrade Kultúrneho domu Šalgočka. Program:

 • o 14.00 hod. – otvorenie  Mikulášskeho trhu – môžete si zakúpiť vianočné oblátky, trubičky, med, medovníky, vianočné pečivo, rôzne darčeky, vianočné ozdoby a iný tovar
 • o 15:00 hod. – adventné pásmo  hudby a kolied
 • o 16.00 hod. – NEBO-PEKLO – príchod Mikuláša s anjelmi a čertami a pekelnou  „OHŇOVOU SHOW“, rozdávanie mikulášskej nádielky deťom

 Počas trhu bude pripravené bohaté občerstvenie – cigánska pečienka, varené vínko,  adventný punč, malá cukráreň. Pre deti mikulášske maľovanie na tvár.

Príďte sa naladiť na adventnú nôtu.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas s vyhotovením fotografií a s ich zverejnením na webovom sídle a sociálnych sieťach obce Šalgočka

Podvody na senioroch – výmena odkvapových rúr

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante upozorňuje občanov, že v poslednej dobe boli opäť zaznamenané podvody najmä na starších občanoch s cieľom pripraviť ich o úspory.

Traja neznámy muži na osobnom motorovom vozidle so zahraničným evidenčným číslom osobne navštívili starší manželský pár v Šoporni a uviedli, že im lacno vymenia odkvapové rúry. Ešte pred dokončením práce dohodnutú sumu neúmerne navýšili, pričom seniori uviedli, že takú vysokú hotovosť nemajú. Napokon podvodníkom namiesto dohodnutej sumy odovzdali niekoľko tisíc Eur, pričom dokončenia opravy rúr sa už nedočkali.

Ďalší oklamaný dôchodca, ktorý vpustil podvodníkov do svojho domu v Seredi, obdobným spôsobom prišiel o 12 000 Eur.

Polícia opätovne vyzýva najmä starších občanov, aby do svojich obydlí nevpúšťali cudzích ľudí a v prípade podozrenia, že sa jedná o podvodníka, okamžite kontaktovali políciu na linke 158.

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov – november 2023

Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením §11 ods. 1 písm. b) a §11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.01.2024.

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s §11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov – november 2023 (.pdf)

Deň červených makov 2023

Obec Šalgočka sa pripája k celosvetovej pietnej spomienke pri príležitosti Medzinárodného dňa vojnových veteránov, známeho tiež ako Deň červených makov. Všetkým obetiam vojnových konfliktov vzdáme úctu 11. novembra o 11 hodine a 11 minúte rozozvučaním zvonov po dobu jednej minúty.

Červené vlčie maky sú jedným zo symbolov vojnových veteránov prvej svetovej vojny. Symbol vznikol podľa básne kanadského chirurga Johna McCraea In Flanders fields (V poliach Flámska). 

„Na poliach Flámska vlčie maky rastú, tam medzi krížmi, rad za radom. Značia miesta, kde ležíme. Tam hore počuť udatný spev škovránka, uprostred revu kanónov tu dolu,“ znie časť básne. 

Červená farba kvetu symbolizuje krv preliatu na bojiskách vojen a často ho vídame na spomienkových ceremóniách v mnohých demokratických krajinách.