Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – priebeh 1. fázy v Trnavskom kraji

Obec Šalgočka zverejňuje tlačovú správu k priebehu 1. fázy sčítania Obyvateľov, domov a bytov 2021 v Trnavskom kraji – Sčítania domov a bytov, ktorá prebieha od od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

Čítať ďalej

Odstávka dodávky elektrickej energie – 25.08.2020

Západoslovenská distribučná, a. s., oznamuje svojim odberateľom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú VŠETKY DOMÁCNOSTI v obci dňa 25.08.2020 v čase od 08.00 hod do 12.00 hod bez dodávky elektrickej energie. Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Západoslovenská distribučná, a.s. ospravedlňuje.

Pozvánka na zájazd na termálne kúpalisko Vincov Les 2020

Obec Zemianske Sady a Obec Šalgočka organizujú zájazd na Termálne kúpalisko Vincov les, ktorý sa bude konať vo štvrtok 6. augusta 2020.

Odchod autobusu od autobusových zastávok o 9.oo hodine. Poplatok zájazdu 5 €, doprava hradí OcÚ a to len pre občanov obce Zemianske Sady a Šalgočka. Deti do 3 rokov zdarma. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na OcÚ Zemianske Sady a Šalgočka do 4.8.2020 do utorka do 12.oo hodiny a zaplatiť  poplatok zájazdu.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zverejnením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu na internetovej stránke a sociálnych sieťach obce Zemianske Sady a Šalgočka

Deň narcisov špeciál – 31. júl 2020

Občianske združenie Liga proti rakovine oznamuje, že podujatie “Deň narcisov”, ktoré sa tradične organizuje v mesiaci apríl a ktorého účel je podpora onkologických pacientov prostredníctvom dobrovoľného príspevku, sa uskutoční v náhradnom termíne 31. júla 2020 pod názvom “Deň narcisov špeciál”.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa zbierka nebude tento rok vykonávať prostredníctvom dobrovoľníkov. V deň konania 31. júla 2020 je bude možné zakúpiť si narcis v predajniach zúčastnených obchodných reťazcov a pobočkách Slovenskej sporiteľne – generálneho partnera Ligy proti rakovine.

Zároveň bude možné v termíne od 31.7. do 14.8.2020 podporiť zbierku Deň narcisov špeciál aj prostredníctvom Online a SMS zbierky:

 • SMS na 848 (hodnota SMS je 3€)
 • Vkladom na účet zbierky SK09 0900 0000 0054 5454 5454
 • Virtuálny narcis bude možné získať v online zbierke na www.dennarcisov.sk

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – 23.06.2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 23.06.2020.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 29.06.2020

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 29. júna 2020 o 18:30 s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Správa hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2019
 4. Návrh záverečného účtu obce za rok 2019
 5. Audítorská správa z overenia účtovnej závierky a výročnej správy obce za rok 2019
 6. Predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2020
 7. Návrh spoločenských podujatí v druhom polroku 2020 po Corona kríze – uvítanie detí do života, hodové slávnosti – Šarkaniáda, posedenie s dôchodcami, Mikuláš
 8. Ukončenie činnosti TJ Poľnohospodár Šalgočka
 9. Návrh revitalizácie parku pod cintorínom a v objekte kostola
 10. Rôzne
 11. Záver

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 29.06.2020 (.pdf)