Verejná vyhláška – Prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov 03/2023 Územného plánu obce Šalgočka

Obec Šalgočka, ako orgán územného plánovania v zmysle § 16-18 a § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších noviel, oznamuje verejnosti, že v termíne od 15. februára 2024 do 16. marca 2024 bude prebiehať prerokovanie návrhu riešenia Zmien a doplnkov 03/2023 Územného plánu obce Šalgočka.

Návrh Zmien a doplnkov 03/2022 územného plánu obce je vypracovaný v zmysle § 11 Stavebného zákona a  vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a bude po prerokovaní schválený Obecným zastupiteľstvom obce Šalgočka.

Dokumentácia návrhu Zmien a doplnkov 03/2023 bude v zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona vystavená k verejnému nahliadnutiu v uvedenej 30 dňovej zákonnej lehote:

  • na Obecnom úrade  v Šalgočke – v tlačenej forme,
  • na webovom sídle obce (www. salgocka.sk) – v digitálnej forme.

V zmysle § 22 odsek 1) Stavebného zákona môže verejnosť podať pripomienky a stanoviská k návrhu riešenia Zmien a doplnkov 03/2023 územného plánu v písomnej forme na Obecný úrad v Šalgočke v lehote do 30 dní odo dňa oznámenia, na pripomienky podané po tomto termíne sa neprihliada.

00 – Územný plán obce Šalgočka – Zmena 3/2023 – Návrh (.pdf)
01 – Širšie vzťahy (.pdf)
02 – Komplexný návrh (.pdf)
03 – Doprava (.pdf)
04 – Vodné hospodárstvo (.pdf)
05 – Energetika (.pdf)
06 – Použitie PP (.pdf)
07 – Schéma záväzných časti (.pdf)

 

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – Informácie pre voliča

Obec Šalgočka zverejňuje informácie pre voliča pre Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 8. júna 2024.

Čítať ďalej

Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic 2024 – Information for the voter

The municipality of Šalgočka, located in the county of Galanta, publishes the information for the voter for Elections to the European Parliament in the territory of the Slovak Republic, which will take place on June 8th, 2024.

Čítať ďalej

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – vydanie hlasovacieho preukazu

Obecný úrad Šalgočka oznamuje občanom, ktorý budú voliť  vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 mimo svojho trvalého bydliska môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • elektronicky a listinne najneskôr do 4. marca pre 1. kolo volieb a najneskôr do 14. marca pre 2. kolo volieb. Volič môže jednou žiadosťou požiadať o hlasovacie preukazy pre obe kolá volieb, musí to však v žiadosti zreteľne uviesť. Listinná žiadosť musí byť do uvedených termínov aj obci doručená.
  • osobne alebo prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce (najneskôr v piatok 22. marca; pre 2. kolo volieb najneskôr v piatok 5. apríla).
    • e – mailom: obecnyurad@salgocka.sk
    • poštou alebo osobne na adresu: Obec Šalgočka, 925 54 Šalgočka 135.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – vydanie hlasovacieho preukazu (.pdf)

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – doručenie oznámenia o delegovaní členov

Obecný úrad Šalgočka oznamuje politickým stranám a hnutiam, že oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024  môžu zasielať:

  • e – mailom: obecnyurad@salgocka.sk
  • poštou alebo osobne na adresu: Obec Šalgočka, 925 54 Šalgočka 135.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – doručenie oznámenia o delegovaní členov (.pdf)

 

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – utvorenie volebného okrsku a volebnej miestnosti

V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov utváram a určujem v obci Šalgočka pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 1. kolo volieb v sobotu  dňa 23. 03. 2024 a prípadné 2. kolo volieb v sobotu dňa 06. 04. 2024 1 volebný okrsok a  adresa volebnej miestnosti je Kultúrny dom Šalgočka 135.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – utvorenie volebného okrsku a volebnej miestnosti (.pdf)