Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 21.11.2022

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení starostka obce Helena Mesárošová zvoláva na deň 21. 11. 2022 (pondelok) o 17:00 hod. zasadnutie ustanovujúceho Obecného zastupiteľstva v Šalgočke v kultúrnom dome. Program:

 1. Otvorenie
  1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  2. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
  3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
  4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
  5. Vystúpenie starostu.
 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
 3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
 5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
 6. Určenie platu starostu obce.
 7. Diskusia.
 8. Záver.

Referendum 21.01.2023 – Utvorenie volebného okrsku

V zmysle § 8  odsek 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov utvára obce Šalgočka 1 volebný okrsok a  adresa volebnej miestnosti je Kultúrny dom Šalgočka 135.

Referendum 21.01.2023 – utvorenie volebného okrsku (.pdf)

Referendum 21.01.2023 – Informácia pre voliča

Obec Šalgočka zverejňuje informácie k referendu, ktoré sa bude konať v sobotu 21. januára 2023.

Čítať ďalej

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja

Podľa § 158 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje volebná komisia Trnavského samosprávneho kraja výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Trnavského samosprávneho kraja (.pdf)

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov – november 2022

Západoslovenská distribučná, a.s., v súlade s ustanovením §11 ods. 1 písm. b) a §11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 31.01.2023.

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s §11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.

Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov – november 2022 – úplné znenie a pokyny (.pdf)

Pozvánka na Prechádzku strašidelným lesom

Obec Šalgočka vás srdečne pozýva na Prechádzku strašidelným lesom s lampiónmi, ktorá sa bude konať v sobotu 5. novembra 2022 od 15:30 hod.

Stretnutie detí a rodičov v maskách s lampiónmi, svetielkami, baterkami bude v spoločenskej záhrade za Kultúrnym domom. Sprievod sa pohne smerom k Lesíku kde nás budú čakať  rozprávkové strašidielka s ktorými prejdeme Lesík, vrátime sa cestou popri potoku Jác smerom k Obecnému úradu. Môžete sa zapojiť do súťaže o najkrajšiu masku čarodejníkov, čarodejníc a ježibáb. Vyhodnotenie bude v spoločenskej záhrade.

Prosíme Vás, aby ste sa vhodne obuli do terénu lesného porastu.

Svojou účasťou dávate súhlas na zverejnenie fotografií a videozáznamov na zverejnenie na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Šalgočka