Predchádzanie požiarom vo vykurovacej sezóne 2020

Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky ponúka občanom dobré rady, ako v nadchádzajúcej vykurovacej sezóne predchádzať vzniku požiarov:

 • neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru
 • nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny – najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh
 • inštaláciu  vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcov
 • dbajte na to, aby vykurovacie telesá – šporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a aby boli odborne zaústené do komínových prieduchov
 • popol z vykurovacích telies vysýpajte vždy riadne vychladnutý a zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob
 • v zimnom období vytvárajú požiarne nebezpečenstvo rôzne provizórne a nevyhovujúce udiarne. Venujte údeniu potrebnú pozornosť, aby ste z výrobkov mali aj úžitok
 • nezabúdajte, že aj vianočný stromček a rôzna zábavná pyrotechnika pôsobiaca radosť najmä deťom už mnohokrát narušili čaro sviatkov vznikom požiaru
 • dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie
 • dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán – bután, tuhých palív a iné materiály.

Spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína bez vložky sa vykonáva raz za 6 mesiacov. Ak má komín vložku, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 12 mesiacov. V prípade spotrebiča na tuhé alebo kvapalné palivo sa kontrola a čistenie komína vykonáva raz za 4 mesiace.

Dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete možnému vzniku požiarov vo vašich domovoch. Urobte všetko pre to, aby ste Vy a celá Vaša rodina prežili zimné obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.

Zákaz vychádzania od 24. októbra do 1. novembra 2020

Obec Šalgočka zverejňuje informácie k uzneseniu Vlády Slovenskej republiky č. 678/2020, ktorým sa stanovuje zákaz vychádzania. Pre náš okres platia tieto nariadenia:

Vláda Slovenskej republiky obmedzuje podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky, okrem územných obvodoch okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

 1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
 2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť
 3. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom kúpy novín alebo tlačovín, servisu telekomunikačných zariadení, cesty na poštu, do prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb, čistiarne a práčovne, autoservisu, stanice technickej kontroly, kľúčovej služby a očnej optiky,
 4. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (susedská výpomoc) a cestu späť,
 5. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,
 6. cestu na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
 7. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
 8. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
 9. cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
 10. pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta,
 11. cestu maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť,
 12. doprevádzanie maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť,
 13. dojazd do bydliska do 25. októbra 2020.

Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 678/2020 zo dňa 22. októbra 2020, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020 – úplné znenie (.pdf)

Prezentácia Úradu Vlády Slovenskej republiky zo dňa 22. októbra 2020 k vyhláseniu zákazu vychádzania (.pdf)

 

Oznámenie o výrube/orezoch pri NN vedeniach

Západoslovenská distribučná, a.s., ktorá je podľa zákona č. 251/2012 Z.z. držiteľom povolenia na distribúciu elektriny a ktorá je podľa §11 ods. 1 písm. b) zákona o energetike oprávnená odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení poveruje spoločnosť Zelená Dolina, s.r.o., Š. Moyzesa 1, 03401 Ružomberok, IČO:48221074 vykonávaním všetkých práv a povinností držiteľa povolenia spojených s orezmi a výrubmi stromov, kríkov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení držiteľa povolenia v súlade so zákonom o energetike a v súlade s Rámcovou Dohodou č. 339 zo dňa 31.07.2020 pre NN vedenia v regióne Západ.

Termín začatia prác je naplánovaný podľa potreby Západoslovenskej distribučnej, a.s.

Oznámenie o výrube/orezoch stromov a drevín v blízkosti NN vedení – úplné znenie (.pdf)

Verejná vyhláška/oznámenie o vstupe – Zelená dolina s.r.o. (.pdf)

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia – 15.10.2020

Obec Šalgočka zverejňuje opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 15. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. c), d), e) a h) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov tieto opatrenia:

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 15.10.2020 od 6:00 hod. do odvolania – opatrenia pre nosenie rúšok – úplné znenie – (.pdf)
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia s účinnosťou od 15.10.2020 od 6:00 hod. do odvolania – opatrenia pre prevádzky a hromadné podujatia – úplné znenie (.pdf)

Prevencia proti kriminalite v krízovej situácii

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky zverejňuje informačný leták pre občanov, ktorí sa mohli stať obeťou trestného činu. Informačné kancelárie v krajských mestách poskytujú bezplatnú a diskrétnu pomoc vrátane psychologického poradenstva, sociálneho poradenstva a právnej podpory a usmernenia.

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti  s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.

Čítať ďalej