Pozvánka na Rande s Heligonicou v Dvorníkoch – 24.04.2022

Obec Dvorníky vás pozýva na hudobné popoludnie Rande s Heligonicou, ktoré sa bude konať v nedeľu 24. apríla 2022 o 15:00 v Kultúrnom dome Dvorníky. Program sa bude natáčať pre Senzi TV. Hostia: Maja Velšicová, Simona Lelkes, Žochári, Jarka Jančichová a Ján Walla (PROFIL).

Vstupné je 10 Eur. Predpredaj vstupeniek: Obecný úrad Dvorníky na telefónnom čísle 033/732 0149 a počas úradných hodín aj na Obecnom úrade Šalgočka.

Vyhlásenie termínu konania voľby hlavného kontrolóra obce Šalgočka

Obecné zastupiteľstvo obce Šalgočka v zmysle § 18a ods. 2 zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, uznesením 161/15/2022 zo dňa 17.03.2022 vyhlasuje termín konania voľby hlavného kontrolóra obce Šalgočka na 30. mája 2022 na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Šalgočka zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami najneskôr 7 dní pred dňom konania voľby, t.j. do 23. 05. 2022 do 15:00 hod. na adresu Obec Šalgočka, obecný úrad, 925 54  Šalgočka 135,  v uzavretej obálke „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA 2022“ – NEOTVÁRAŤ!“  Prihlášky po tomto termíne nebudú akceptované a nebude sa na ne prihliadať a budú z voľby vylúčené.

 Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené minimálne úplné stredné  vzdelanie,
 • prax v oblasti ekonomickej, právnickej alebo v oblasti kontroly vo verejnom záujme,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • komunikatívnosť,
 • bezúhonnosť,

 Náležitosti písomnej prihlášky:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu dokladu o vzdelaní,
 • čestné prehlásenie, že kandidát nemá záväzky voči zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, Obci Šalgočka  a daňovému úradu,
 • informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,
 • súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle § 10 ods. 4. a/ zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov:
  • Meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku
  • Dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
  • Štátne občianstvo
  • Pohlavie,
  • Meno , priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Všeobecné podmienky:

 • úväzok hlavného kontrolóra bude 15 hodín mesačne, čiže 10% pracovný úväzok,
 • mesačný plat hlavného kontrolóra bude podľa § 18c zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • hlavný kontrolór je volený zastupiteľstvom na 6 rokov,
 • funkcia hlavného kontrolóra nie je zlúčiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce
 • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce
 • funkčné obdobie hlavného kontrolóra začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce, týmto dňom je  01. 06. 2022

 Vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obcí účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,
 • hospodárenie s finančnými prostriedkami,
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a rozhodnutí orgánov obce,
 • dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

Preveruje:

 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

Vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom
 • možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií
 • výsledky kontroly s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu
 • zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom

ČESTNÉ PREHLÁSENIE (.docx)
Súhlas so spracúvaním osobných údajov (.docx)

 

 

 

Upozornenie Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky – jar 2022

Obec Šalgočka zverejňuje materiál Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky pre jarné obdobie 2022.

V jarnom období sa výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Požiarovosť v tomto období ovplyvňujú najmä požiare suchých trávnatých porastov, ktorí vznikajú v dôsledku porušenia zákona o ochrane pred požiarmi. Niektorí občania svojim nezodpovedným a ľahkovážnym konaním ohrozujú nielen seba a okolie, ale aj prírodu. Vypaľovanie suchej trávy a kríkov je každoročne sa opakujúcim javom a preto sa obraciame na všetkých občanov s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi.

 • nevypaľujte suché trávnaté porasty!
 • nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň rozšíriť!
 • nefajčite v lesoch!
 • na kladenie ohňa v prírode využívajte len priestory na to určené – ohniská!
 • pri odchode ohniská dôkladne uhaste!

Hasiči upozorňujú, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 EUR!

Hasiči upozorňujú – jar 2022 – úplné znenie materiálu (.pdf)

Rozpis futbalových zápasov – „Starí páni“ – Jar 2022

Obec Šalgočka zverejňuje rozpis futbalových zápasov – „Starí páni“ – Jar 2022:

Kolo Dátum a čas Domáci Hostia
14. kolo 27.03.2022 o 10:00 TJ Poľnohospodár Šalgočka Kynek
15. kolo 03.04.2022 o 14:30 Lehota TJ Poľnohospodár Šalgočka
16. kolo 10.04.2022 o 10:00 TJ Poľnohospodár Šalgočka Vráble
17. kolo 24.04.2022 o 10:00 Túlavé citróny Nitra TJ Poľnohospodár Šalgočka
18. kolo 01.05.2022 o 10:00 TJ Poľnohospodár Šalgočka Lužianky
19. kolo 08.05.2022 o 10:00 Horné Lefantovce TJ Poľnohospodár Šalgočka
20. kolo 15.05.2022 o 10:00 TJ Poľnohospodár Šalgočka Chrenová
21. kolo 22.05.2022 o 10:00 Čierne Kľačany TJ Poľnohospodár Šalgočka
22. kolo 29.05.2022 o 10:00 TJ Poľnohospodár Šalgočka Cabaj – Čápor
23. kolo 05.06.2022 VOĽNO VOĽNO
24. kolo 12.06.2022 o 10:00 Tesárske Mlyňany TJ Poľnohospodár Šalgočka
25. kolo 19.06.2022 o 10:00 TJ Poľnohospodár Šalgočka Nitrianske Hrnčiarovce
26. kolo 26.06.2022 o 10:00 Lukáčovce TJ Poľnohospodár Šalgočka

Pozvánka na futbalový zápas Starí páni TJ Šalgočka : Starí páni TJ Kynek

Starí páni TJ Šalgočka pozývajú priaznivcov futbalu na zápas proti družstvu Starí páni TJ Kynek, ktorý sa bude konať v nedeľu 27. marca 2022 o 10:00 hod. na futbalovom ihrisku v Šalgočke.

Pozvánka na Zábavné upratovanie detského parku – Deň Zeme 2022

Obec Šalgočka Vás pozýva na Zábavné upratovanie detského parku pre malých aj veľkých, ktoré sa bude konať vo štvrtok 24. marca 2022 od 16:00 hod.

Vítaní sú všetci, ktorí majú radi náš parčík čistý a radi sa sem chodia hrať. Pozývame rodičov so svojimi detičkami, aj žiakov Základnej školy. Budeme hrabať šišky a zvážať ich na veľkú kopu. Treba si priniesť vedierka, košíky, autíčka, nakladače, lopatky, hrabličky.

Nebude chýbať ani súťaž – kto navozí najväčšiu kopu šišiek. Po dobre vykonanej práci bude i odmena. Nenechajte si ujsť zábavné popoludnie so svojimi deťmi. Tešíme sa na Vás!

Táto aktivita je realizovaná v rámci každoročného Medzinárodného dňa Zeme.

Účasťou na podujatí udeľujete súhlas so zverejnením fotografií a iného audiovizuálneho materiálu na webovej stránke a sociálnych sieťach obce Šalgočka.