Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – zápisnica OVK – 06.04.2024

Obec Šalgočka zverejňuje Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konali v sobotu 06.04.2024 v čase od 7:00 do 22:00.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – zápisnica OVK – 06.04.2024 (.pdf)

Veľkonočné sviatky 2024

Pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov 2024 Vám želá starostka obce Helena Mesárošová, poslanci Obecného zastupiteľstva a kolektív pracovníkov Obecného úradu Šalgočka.

Výzva na deratizáciu – jar 2024

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty podľa § 52 a § 53 zákona č. 355/2007 Z. z. vyzýva na realizáciu tohto opatrenia: vykonať deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v termíne od 02.04.2024 do 10.05.2024.

Čítať ďalej

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – zápisnica OVK – 23.03.2024

Obec Šalgočka zverejňuje Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa konali v sobotu 23.03.2024 v čase od 7:00 do 22:00.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 – zápisnica okrskovej volebnej komisie – 23.03.2024 (.pdf)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 26.03.2024

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26. marca 2024 (utorok) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome Šalgočka s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Informácie o čerpaní rozpočtu za rok 2023 a rozpočtové opatrenia
  4. Správa kontrolórky obce za rok 2023
  5. Informácia k pripomienkovaniu zmien č. 3 ÚP obce
  6. Informácia o spracovaní o projektovej dokumentácii na MK v lokalite B1
  7. Rôzne
  8. Záver

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – utvorenie volebného okrsku a volebnej miestnosti

Obec Šalgočka zverejňuje Oznámenie o utvorení volebného okrsku a volebnej miestnosti. V zmysle § 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov utváram a určujem v obci Šalgočka pre voľby, do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v sobotu dňa 08. 06. 2024 1 volebný okrsok a adresa volebnej miestnosti je Kultúrny dom Šalgočka 135.

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – utvorenie volebného okrsku a volebnej miestnosti (.pdf)