Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 2. polrok 2021

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov hlavná kontrolórka obce Daniela Trnková predkladá Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021.

Tematické kontroly:

  • Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku. Obdobie 1.7.2021 -30.12.2021

Pravidelné kontroly:

  • Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.7.2021 – 30.12.2021
  • Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.7.2021 – 30.12.2021
  • Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok obdobie 1.7.2021-30.12.2021

Ostatné kontroly:

  • Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva.

Stanoviská Hlavného kontrolóra:

  • Vypracovanie odborného stanoviska k rozpočtu na roky 2022, 2023,2024
  • Vypracovanie plánu kontrolných činností na I. polrok 2022.