Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 1. polrok 2021

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov hlavná kontrolórka obce Daniela Trnková predkladá Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2021.

Tematické kontroly:

  1. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej ročnej účtovnej závierky. Rok 2020
  2. Kontrola majetku obce
  3. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku. Obdobie 1.1.2021 -30.6.2021

Pravidelné kontroly:

  1. •Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.1.2021 – 30.06.2021
  2. •Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.1.2021 – 30.6.2021

Ostatné kontroly:

Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva.

Stanoviská Hlavného kontrolóra:

  •  Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2020.
  • Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2020.
  • Vypracovanie plánu kontrolných činností na II. polrok 2021.