Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 2. polrok 2020

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov predkladá kontrolórka obce Daniela Trnková Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI  HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA II. POLROK 2020.

  1. Následná finančná kontrola účtovných dokladov OÚ Šalgočka za obdobie roku 2020 so zameraním na čerpanie rozpočtu na tovary a služby (doklady FA mesiace Január – Október 2020)
  2. Kontrola smernice o spôsobe vykonávania finančnej kontroly v podmienkach obce Šalgočka
  3. Kontrola vedenia pokladne a dodržiavania súvisiacich predpisov za obdobie Január – Október 2020
  4. Kontrola plnenia uznesení za II. polrok 2020
  5. Vypracovanie plánu kontrolných činností na I. polrok 2021
  6. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok 2021.