Návrh plánu kontrolnej činností hlavného kontrolóra – 1. polrok 2017

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov predkladá kontrolórka obce Daniela Sklenárová Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI  HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA I. POLROK 2017.

Tematické kontroly:

  1. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej ročnej účtovnej závierky. Rok 2016
  2. Kontrola majetku obce
  3. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií a pokladničného zostatku. Obdobie 1.1.2017 -30.6.2017

Pravidelné kontroly:

  1. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.1.2017 – 30.06.2017
  2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.1.2017 – 30.6.2017

Ostatné kontroly:

  1. Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva.

Stanoviská Hlavného kontrolóra:

  1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2016
  2. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2016.
  3. Vypracovanie plánu kontrolných činností na II. polrok 2017.

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017 a roky 2018-2019

Podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o obecnom zriadení“) kontrolórka Obce Šalgočka Daniela Sklenárová predkladá  odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2017 a roky 2018 – 2019:

Stanovisko k návrhu rozpočtu Obce Šalgočke na rok 2017 a na roky 2018 a 2019 (.pdf)