Informácia o začatí správneho konania – Obec Zemianske Sady

Informácia o začatí správneho konania v zmysle ustanovenia § 82 ods.7 zákona č. 543/2002Z.z. O ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov( ďalej len“ zákon“, v znení zákona č. 408/2011Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Správny orgán:  Obec ŠALGOČKA
Číslo spisu: 714/2020
Dátum podania:  19. 11.  2020
Žiadateľ:  Obec Zemianske Sady
Predmet konania: Výrub dreviny 1 kus Breza previsnutá Betula Pendula
Popis konania v zmysle platnej legislatívy:
  1. Žiadosť
  2. Oznámenie o začatí ústneho pojednávania
  3. spojeného s miestnym zisťovaním
  4. Zápisnica
  5. Rozhodnutie
Dotknuté územie a katastrálne územie:  p. č. CKN 124/2, katastrálne územie Zemianske Sady
Dôvod podania:  poškodzovanie strechy altánku v priestoroch Základnej školy.
Lehota na doručenie písomného alebo Elektronického potvrdenia záujmu byť Účastníkom v zmysle § 82 ods. 3 zákona v začatom správnom konaní do: 30. 11. 2020

Kontakt: Helena Mesárošová, č. t. 031/7861105, 0915890154, obecnyurad@salgocka.sk