Farské oznamy od 25. do 31. marca 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 25. do 31. marca 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
25.03.
Zvestovanie Pána
(slávnosť)
Bojničky
17:00Dvorníky
18:00
† rodičia Hudecoví, brat Jozef a st.r.

 

Za pokoj a zdravie v rodine

Šalgočka
17:00Zemianske Sady
18:00
† manžel Marián, rodičia, brat Jozef a celá † rodina

 

Za farníkov

Ut
26.03.
  Dvorníky
18:00
Za zdravie a Božiu pomoc
St

27.03.

  Šalgočka
17:00
SV. OMŠA NEBUDE
Dvorníky
18:00
† Oľga a Angelika
Št

28.03..

  Zemianske Sady
17:00
† rodičia Gabriel a Anna Chrápekoví, brat, sestry a švagrovia
Dvorníky
18:00
† Ivana a Mária
Pi
29.03.
  Bojničky
17:00
† rodičia Jozef a Cecília Gábrišoví
Dvorníky
18:00
Prosba o dary Sv. Ducha pre Katarínu a celú rodinu
So
30.03.
  Bojničky
08:00
Poďakovanie za dar života pri životnom jubileu
Dvorníky
18:00
Poďakovanie pri príležitosti životného jubilea a prosba o Božiu pomoc a ochranu
Ne

31.03.

4. pôstna nedeľa
Dvorníky
07:30
† otec Adam Brisuda
Bojničky
08:45
† manžel, otec Emil Haluza
Šalgočka
09:00
† rodičia Fridolín a Cecília Kollároví, otec Viktor, strýko Anton a starí rodičia
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
Poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti 80. narodenín pani Hercegovej
 • BOJNIČKY: srdečná gratulácia žiačkam 8. ročníka ZŠ Bojničky – Chiare Kubičkovej, Eve Gubánovej a Vanesse Seewaldovej za úspešnú reprezentáciu na dekanátmom kole biblickej olympiády.
 • DVORNÍKY: sv. omša pre rodiny s deťmi spojená s pôstnou katechézou, nedeľa 31.03. o 10:20.
 • DVORNÍKY: zbierka na opravu zvonov dnes po sv. omši. Úprimné Pán Boh odmeň za vašu štedrosť.
 • SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU:
  • BOJNIČKY: nedeľa 07.04. 15:00 – 16:30
  • ŠALGOČKA: nedeľa 07.04. 15:30 – 16:30
  • DVORNÍKY: sobota 13.04. 9:15 – 11:45
  • HLOHOVEC: farský kostol sobota a nedeľa 13. a 14. 04. 2019 13:30 – 16:00, kostol františkáni 13:30 – 16:00
  • PROSÍME O ZAHLÁSENIE CHORÝCH V SAKRISTII, OSOBNE BUDEME TELEFONICKY KONRAKTOVAŤ PRED NÁVŠTEVOU.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie – apríl 2019

Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 10.04.2019 bez dodávky elektrickej energie nasledovné ulice:

V čase od 11:30 hod. do 14:00 hod.: Šalgočka č. 78/1, 106, 107, 108, 119, 110, 111, 112, 113, 115, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 123, 124, 151, 233/BL, 522/18, 522/19, 522/20, 522/22

Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.03.2019

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.03.2019. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Správa kontrolórky obce – kontrolná činnosť za rok 2018
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2018
 5. Investičné zámery obce na rok 2019
 6. Informácia o výške poplatku za uloženie odpadu na rok 2019 – novela zákona
 7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – predzáhradky Miroslav Kohýl
 8. Žiadosť o príspevky ZŠ s MŠ Zemianske Sady, Centrum voľného času Sereď, žiadosť o dotáciu TJ Poľnohospodár Šalgočka
 9. Rôzne
 10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.03.2019 (.pdf)

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – zverejnenie zápisnice

Obec Šalgočka zverejňuje zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky – 1. kolo:

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – zápisnica – 1. kolo (.pdf)

Farské oznamy od 18. do 24. marca 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 18. do 24. marca 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
18.03.
  Bojničky
17:00
† švagor Marián Danek
Dvorníky

18:00

SV. OMŠA NEBUDE
Ut
19.03.
Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie
(slávnosť)
Bojničky
17:00

Zemianske Sady
17:00

Dvorníky
18:00

za veriacich modliacich sa deviatnik

 

za veriacich modliacich sa deviatnik

 

 

za veriacich modliacich sa deviatnik

 

St

20.03.

  Šalgočka
17:00
† neter Janka
Dvorníky
18:00
za duše v očistci
Št

21.03.

  Zemianske Sady
17:00
† synovia Ľubomír a Peter Drápaloví, rodičia a ostatná rodina
Dvorníky
18:00
† Jozef Vaško, rodičia
Pi
22.03.
  Bojničky
17:00
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Dvorníky
18:00
† Veroniky Poláková, Beata, matka Natália
So
23.03.
  Bojničky
08:00
† rodičia Ondrejíčkoví
Dvorníky
18:00
† Mária Kopečná, rodičia Kováčoví a Kopeční
Ne

24.03.

3. pôstna nedeľa
Dvorníky
07:30
za zdravie a Božiu pomoc pre otca
Bojničky
08:45
† Mária a Jozef Brošoví, otec František
Šalgočka
09:00
poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jub.
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Peter a Mária Kušníroví, starí rodičia Michal a Anastázia
 • DVORNÍKY: Počas zimného obdobia sa nám postupne prejavilo, to že dlhodobo nebolo investované do rekonštrukcie zvonového mechanizmu a dnes sme v situácii, kedy nám funguje iba stredný zvon. Z troch zvonov je teda funkčný iba jeden a aj jeho fungovanie je otázne. Počuť to pri jeho používaní, kedy zvoní nepravidelne a nerytmicky. Zlyhanie zvonov priamo vyplýva z ich upevnenia, ktoré je vo forme puzdier v ktorých dochádza k vysokému treniu pri pohybe zvona a postupnému zadretiu mechanizmu. Trenie spôsobilo aj namáhanie elektro cievok, ktoré následkom vysokého odporu pri pohybe zvona prehorievajú. Sekundárnym problémom je aj elektroinštalácia. Hlavným rizikom elektroinštalácie je možné skratovanie systému a odhalených elektrovodičov, čo môže vyvolať požiar na zvonici, ktorý sa môže rozšíriť na strechu a krov. Po odbornej prehliadke zvonárov nám bolo odporučená celková rekonštrukcia. Fotodokumentácia je k dispozícii na webovej stránke farnosti.ODHADOVANÁ SUMA REKONŠTRUKCIE ZVONOV ( po zhodnotení zo strany zvonárov ): 6000,- euroDané finančné prostriedky nie je možné uhradiť z financií, ktoré sú na účte farnosti. Ako sme informovali pri zhodnotení na záver kalendárneho roka 2018, prostriedky, ktoré sú na farskom účte sú z dôvodu stavania fary veľmi nízke a dochádza od januára 2019 k postupnému šetreniu a vytvoreniu dostatočnej finančnej zábezpeky pre farnosť. Nie je preto možné tieto prostriedky použiť na financovanie opravy zvonom. Z tohoto dôvodu bude potrebné vykonať farské zbierky, v ktorých dostatočnú finančnú hotovosť vyzbierame, aby sme mohli rekonštrukčné práce v priebehu dvoch mesiacov začať. Zbierky začnú na budúci týždeň a budú prebiehať po sv. omšiach v sobotu večer a v nedeľu. Každý týždeň bude oznámený výnos zbierky na opravu zvonov, aby sme vedeli, koľko finančných prostriedkov ešte chýba. Vopred sa chcem poďakovať za každý prejav štedrosti a verím, že spoločnými silami sa nám podarí to, že hlahol zvonov na veži farského chrámu v čo najbližšom čase opäť zaznie v plnej sile.

Zápis detí do 1. ročníka školského roka 2019/2020

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady oznamuje rodičom a ich deťom, že zápis do 1. ročníka školského roka 2019/2020 bude 2. apríla 2019 (v utorok) od 14:00 do 17:00 v budove Základnej školy. Ďalej by ste mali vedieť:

 • Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa (stačí fotokópia), poplatok za učebné pomôcky 25 Eur, iné dôležité dokumenty (zo súdu, lekára, centier poradenstva)
 • Vypísaný zápisný lístok, ktorý si môžete vyžiadať v MŠ v Zemianskych Sadoch, v kancelárii našej ZŠ alebo na internetovej stránke školy. Dieťa môže zapísať aj elektronicky. Elektronická prihláška je dostupná na internetovej stránke školy (https://zsmszemianskesady.edupage.org/register/)
 • zápisu v ZŠ sa MUSÍ zúčastniť každé dieťa s trvalým pobytom v Zemianskych Sadoch alebo v Šalgočke, ktoré do 31. augusta 2019 dovŕši šiesty rok, a to aj vtedy, ak jeho rodičia chcú požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky
 • povinnosť zúčastniť sa zápisu platí aj pre tie deti, ktoré sa zúčastnili zápisu minulý školský rok a mali už odklad

Tešíme sa na Vás!

Kontaktné údaje: Základná škola s materskou školou Zemianske Sady č. 162, č. tel. 031/786 11 28 e-mail: riaditelzszemsady@gmail.com