Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.03.2019

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.03.2019. Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia
 3. Správa kontrolórky obce – kontrolná činnosť za rok 2018
 4. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2018
 5. Investičné zámery obce na rok 2019
 6. Informácia o výške poplatku za uloženie odpadu na rok 2019 – novela zákona
 7. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – predzáhradky Miroslav Kohýl
 8. Žiadosť o príspevky ZŠ s MŠ Zemianske Sady, Centrum voľného času Sereď, žiadosť o dotáciu TJ Poľnohospodár Šalgočka
 9. Rôzne
 10. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.03.2019 (.pdf)

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – zverejnenie zápisnice

Obec Šalgočka zverejňuje zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky – 1. kolo:

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 – zápisnica – 1. kolo (.pdf)

Farské oznamy od 18. do 24. marca 2019

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 18. do 24. marca 2019.

Deň Liturgický kalendár Miesto

Čas

Úmysel svätej omše
Po
18.03.
  Bojničky
17:00
† švagor Marián Danek
Dvorníky

18:00

SV. OMŠA NEBUDE
Ut
19.03.
Svätého Jozefa, ženícha Panny Márie
(slávnosť)
Bojničky
17:00

Zemianske Sady
17:00

Dvorníky
18:00

za veriacich modliacich sa deviatnik

 

za veriacich modliacich sa deviatnik

 

 

za veriacich modliacich sa deviatnik

 

St

20.03.

  Šalgočka
17:00
† neter Janka
Dvorníky
18:00
za duše v očistci
Št

21.03.

  Zemianske Sady
17:00
† synovia Ľubomír a Peter Drápaloví, rodičia a ostatná rodina
Dvorníky
18:00
† Jozef Vaško, rodičia
Pi
22.03.
  Bojničky
17:00
za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Dvorníky
18:00
† Veroniky Poláková, Beata, matka Natália
So
23.03.
  Bojničky
08:00
† rodičia Ondrejíčkoví
Dvorníky
18:00
† Mária Kopečná, rodičia Kováčoví a Kopeční
Ne

24.03.

3. pôstna nedeľa
Dvorníky
07:30
za zdravie a Božiu pomoc pre otca
Bojničky
08:45
† Mária a Jozef Brošoví, otec František
Šalgočka
09:00
poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jub.
Dvorníky
10:20
za farníkov
Zemianske Sady
10:30
† rodičia Peter a Mária Kušníroví, starí rodičia Michal a Anastázia
 • DVORNÍKY: Počas zimného obdobia sa nám postupne prejavilo, to že dlhodobo nebolo investované do rekonštrukcie zvonového mechanizmu a dnes sme v situácii, kedy nám funguje iba stredný zvon. Z troch zvonov je teda funkčný iba jeden a aj jeho fungovanie je otázne. Počuť to pri jeho používaní, kedy zvoní nepravidelne a nerytmicky. Zlyhanie zvonov priamo vyplýva z ich upevnenia, ktoré je vo forme puzdier v ktorých dochádza k vysokému treniu pri pohybe zvona a postupnému zadretiu mechanizmu. Trenie spôsobilo aj namáhanie elektro cievok, ktoré následkom vysokého odporu pri pohybe zvona prehorievajú. Sekundárnym problémom je aj elektroinštalácia. Hlavným rizikom elektroinštalácie je možné skratovanie systému a odhalených elektrovodičov, čo môže vyvolať požiar na zvonici, ktorý sa môže rozšíriť na strechu a krov. Po odbornej prehliadke zvonárov nám bolo odporučená celková rekonštrukcia. Fotodokumentácia je k dispozícii na webovej stránke farnosti.ODHADOVANÁ SUMA REKONŠTRUKCIE ZVONOV ( po zhodnotení zo strany zvonárov ): 6000,- euroDané finančné prostriedky nie je možné uhradiť z financií, ktoré sú na účte farnosti. Ako sme informovali pri zhodnotení na záver kalendárneho roka 2018, prostriedky, ktoré sú na farskom účte sú z dôvodu stavania fary veľmi nízke a dochádza od januára 2019 k postupnému šetreniu a vytvoreniu dostatočnej finančnej zábezpeky pre farnosť. Nie je preto možné tieto prostriedky použiť na financovanie opravy zvonom. Z tohoto dôvodu bude potrebné vykonať farské zbierky, v ktorých dostatočnú finančnú hotovosť vyzbierame, aby sme mohli rekonštrukčné práce v priebehu dvoch mesiacov začať. Zbierky začnú na budúci týždeň a budú prebiehať po sv. omšiach v sobotu večer a v nedeľu. Každý týždeň bude oznámený výnos zbierky na opravu zvonov, aby sme vedeli, koľko finančných prostriedkov ešte chýba. Vopred sa chcem poďakovať za každý prejav štedrosti a verím, že spoločnými silami sa nám podarí to, že hlahol zvonov na veži farského chrámu v čo najbližšom čase opäť zaznie v plnej sile.