Výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce Šalgočka

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke vyhlasuje Voľbu hlavného kontrolóra obce Šalgočka v súlade s §18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Šalgočke č. 2/2013 zo dňa 27.06.2013.

Výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce Šalgočka – kvalifikačné predpoklady, požadované doklady, všeobecné podmienky a pokyny pre podanie prihlášky (.pdf)

Zápisnica a uzesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.06.2013

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.06.2013 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Záverečný účet, audítorská správa obce za rok 2012, správa kontrolórky obce
  4. Rôzne a diskusia
  5. Návrh na uznesenie
  6. Záver

Zápisnica 27.06.2013 (.docx)
Uznesenie 27.06.2013 (.docx)

Družobný deň obcí 2013

VI. Družobný deň obcí Pusté Sady, Zemianske Sady, Šalgočka, Liptovská Osada

Dňa 6. júla 2013 sa konal v Pustých Sadoch aj za účasti ich dlhoročnej družobnej obce Liptovská Osada.
Zo Šalgočky sa sprievod v žltých tričkách pohol o 16:00 hod smerom k Pustým Sadom. Pri OcÚ v Zemianskych Sadoch sa k nám pripojili ZEMIANSKOSADČANIA s vozom, na ktorom sedela krojovanka s harmonikárom. Vo veľkej horúčave sme aj tak rezko a s radosťou kráčali k svojim priateľom.
Po srdečnom zvítaní sme sa vrhli do športového zápolenia. Súťažné disciplíny sa oproti minulému roku nezmenili, ale zaujímavé boli novým pomenovaním: Hoď a nezabi sa, Slovenská hádzaná, Princezná na koči, Valibuci na placi, Zlatá črievička, Ťahal dedko repku.
Hlavná kultúrna akcia bolo vystúpenie hudobnej skupiny STARMANIA.
Všetci sa zapojili či už spevom alebo tancom a výsledok bola: výborná diskotéka.
Už deň predtým sa konal „Mariášový turnaj“ a na druhý deň pred kultúrno-spoločenskou časťou boli zmiešané futbalové zápasy Pustých Sadov proti hosťom z Liptovskej Osady (starí páni a muži).
Pre deti boli pripravené zábavné atrakcie.

S chuťou sme sa pozabávali, boli sme spokojní a o rok sa stretneme v Zemianskych Sadoch.