Výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce Šalgočka

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke vyhlasuje Voľbu hlavného kontrolóra obce Šalgočka v súlade s §18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Šalgočke č. 2/2013 zo dňa 27.06.2013.

Výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce Šalgočka – kvalifikačné predpoklady, požadované doklady, všeobecné podmienky a pokyny pre podanie prihlášky (.pdf)

Zápisnica a uzesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.06.2013

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.06.2013 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Záverečný účet, audítorská správa obce za rok 2012, správa kontrolórky obce
  4. Rôzne a diskusia
  5. Návrh na uznesenie
  6. Záver

Zápisnica 27.06.2013 (.docx)
Uznesenie 27.06.2013 (.docx)