Zápisnica a uzesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.06.2013

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.06.2013 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Záverečný účet, audítorská správa obce za rok 2012, správa kontrolórky obce
  4. Rôzne a diskusia
  5. Návrh na uznesenie
  6. Záver

Zápisnica 27.06.2013 (.docx)
Uznesenie 27.06.2013 (.docx)