Výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce Šalgočka

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke vyhlasuje Voľbu hlavného kontrolóra obce Šalgočka v súlade s §18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Šalgočke č. 2/2013 zo dňa 27.06.2013.

Výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce Šalgočka – kvalifikačné predpoklady, požadované doklady, všeobecné podmienky a pokyny pre podanie prihlášky (.pdf)