Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.06.2015

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.06.2015 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Správa kontrolórky obce, záverečný účet obce za rok 2014, audítorská správa k účtovnej závierke za rok 2014
  4. Návrh urbanistickej štúdie na IBV za cintorínom – lokalita Čalád
  5. Rôzne
  6. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.06.2015 (.pdf)