Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 26.03.2024

Obecný úrad Šalgočka zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.03.2024. Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesení
  3. Informácie o čerpaní rozpočtu za rok 2023 a rozpočtové opatrenia
  4. Správa kontrolórky obce za rok 2023
  5. Informácia k pripomienkovaniu zmien č. 3 UP obce
  6. Informácia o spracovaní o projektovej dokumentácii na MK v lokalite B1
  7. Rôzne
  8. Záver

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva – 26.03.2024 (.pdf)