Voľba hlavného kontrolóra obce Šalgočka

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke vyhlasuje v súlade s §18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Šalgočke č. 6/1/2016 zo dňa 9.3.2016 voľbu hlavného kontrolóra obce Šalgočka.

Písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi musia kandidáti doručiť poštou alebo osobne na Obecný úrad Šalgočka, č. 135, 925 54 Šalgočka, najneskôr dňa 29.4.2016 do 14:00 h. Zalepenú obálku je potrebné označiť: „Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať!“

Požadované kvalifikačné predpoklady, doklady a všeobecné podmienky na pozíciu hlavného kontrolóra obce Šalgočka (.pdf)

Rozpis futbalových zápasov TJ Poľnohospodár – Jar 2016

KoloDátum a čas zápasuZápas
X.03.04.2016 o 15:30 hod.Šalgočka - Dolná Streda
XI.09.04.2016 o 15:30 hod.Galanta - Hody - Šalgočka
XII.17.04.2016 o 16: 00 hod.Šalgočka - Pusté Sady
XIII.24.04.2016 o 16.00 hod.TOP Pusté Úľany - Šalgočka
XIV.01.05.2016 o 16.30 hod.Šalgočka - Vozokany
XV.08.05.2016 o 10.30 hod.Veľký Grob - Šalgočka
XVI.15.05.2016 o 16.30 hod.Šalgočka - Abrahám Hoste
XVII.22.05.2016 o 17.00 hod.Kráľov Brod - Šalgočka
XVIII.29.05.2016 o 17.00 hod.Šalgočka - Jánovce

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 9. marca 2016 o 17:30 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Návrh riešenia vyjednávania vo vysporiadaní vlastníckych vzťahov futbalového ihriska TJ Poľnohospodár Šalgočka, na základe výzvy od p. Marty Gálikovej rod. Kollárovej, ktorá žiada vypratanie plochy alebo odkúpenie pozemkov za trhovú cenu prostredníctvom advokátskej kancelárie Fogaš a Matulník.
  4. Správa kontrolórky obce
  5. Rôzne
  6. Záver

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2016 v obci Šalgočka

Obec Šalgočka zverejňuje zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnili 5. marca 2016. Volebná účasť v obci dosiahla 56,87%.

Výsledky volieb do Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 5.3.2015 (.pdf)

Pozvánka na Deň otvorených dverí ZŠ a MŠ Zemianske Sady

Základná škola s materskou školou Zemianske Sady Vás pozývajú na Deň otvorených dverí do malej školy s veľkým srdcom. Ukážu Vám priestory, v ktorých sa žiaci vzdelávajú a budete sa môcť priamo zúčastniť na vyučovaní. Brány školy Vám otvoria 2. marca 2016 od 8:00 do 11:35.

dod-zs-ms-zemianske-sady

Pozvánka na Karneval

Základná škola s Materskou školou Zemianske Sady, Obecný úrad Zemianske Sady a Obecný úrad Šalgočka pozývajú všetkých malých aj veľkých na Karneval. Kedy? V nedeľu 7.2.2016 od 15:00. Kde? V budove Základnej školy v Zemianskych Sadoch. Tešíme sa na Vás!

karneval-2016-zs-zemianske-sady