Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 16.12.2019

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16. decembra 2019 o 15:00 s programom:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznesenia
  3. Dodatok k VZN č. 1/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady
  4. Schválenie zmluvy – účasť v projekte cezhraničnej spolupráce s Českou republikou s obcou Zbyslavice
  5. Stanovisko kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2020
  6. Návrh rozpočtu na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021, 2022
  7. Návrh plánu kontrolných činností na I. polrok 2020
  8. Rôzne
  9. Záver

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 16.12.2019 (.pdf)