Pozvánka na oslavu 765. výročia prvej písomnej zmienky o obci Šalgočka

Starostka obce Helena Mesárošová a Obecné zastupiteľstvo Vás pozývajú na oslavu 765. výročia prvej písomnej zmienky o obci Šalgočka, ktorá sa uskutoční v dňoch 11. – 13. októbra 2013. Program:

Piatok – 11. október:
17:00 – otvorenie osláv v parku pri kostole zapaľovaním „Svetlonosov“ a prehliadka prác detí a občanov

Sobota – 12. október:
15:00 – stretnutie občanov a rodákov pri budove obecného úradu
15:15 – odhalenie obnovenej hrobky rodiny Gustáva Appela, kladenie vencov a modlitba za zomrelých
16:00 – otvorenie výstavy „Naša obec vtedy a dnes“, poďakovanie za úrodu

Nedeľa – 13. október:
10:30 – slávnostná hodová sv. omša, požehnanie obrazov
14:30 – futbalový zápas
15:00 – 17:00 – výstava v kultúrnom dome
16:00 – 17:00 – dychová hudba pri obecnom úrade

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Oslavy 765. výročia prvej písomnej zmienky o obci Šalgočka – program (.pdf)

Výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce Šalgočka – 2. kolo

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke vyhlasuje 2. kolo Voľby hlavného kontrolóra obce Šalgočka v súlade s §18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Šalgočke č. 2/2013 zo dňa 06.09.2013.

Výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce Šalgočka – 2. kolo (.pdf)

Prilož Topvar k dielu

Spoločnosť Pivovary TOPVAR, a.s. v spolupráci s Trenčianskou nadáciou sa rozhodli pomôcť obyvateľom západného Slovenska a uskutočniť ich nápady na zlepšenie miest a obcí, v ktorých žijú. Preto už od 1.septembra pivovar venuje 1 cent z každej predanej fľaše a plechovky piva značky Topvar. Počas celého septembra bude zhromažďovať nápady obyvateľov, a následne v októbri fanúšikovia značky Topvar spolu s Trenčianskou nadáciou hlasovaním na stránke www.topvar.sk vyberú tie projekty, ktoré bude verejnosť pokladať za najprínosnejšie. O výške financií rozhodnú fanúšikovia značky Topvar a to, koľko pív tejto značky sa predá v mesiacoch september a október.
Projekt je určený pre všetkých obyvateľov, ktorí si myslia, že dozrel čas zmeniť veci vo svojom regióne k lepšiemu a majú nápad, ako to spraviť. Ak ich realizácia bude slúžiť pre verejný úžitok v danej obci a obyvatelia na ich uskutočnenie sú ochotní venovať aj svoj voľný čas, je splnená podmienka na uchádzanie sa o podporu. V našej obci žije veľa šikovných ľudí a vieme, že veľakrát máte nápady, ako by ste zlepšili chod života okolo Vás. Týmto Vás žiadame, aby ste aj Vy do 27.09.2013 nahlásili na obecnom úrade, prípadne emailovou formou, svoje nápady a návrhy, čo by ste si predstavovali, navrhovali, aby sa v obci urobilo, vylepšilo a tak spoločnými silami a ochotou využiť svoj voľný čas by sme skúsili získať finančnú pomoc pre našu obec.

Výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce Šalgočka

Obecné zastupiteľstvo v Šalgočke vyhlasuje Voľbu hlavného kontrolóra obce Šalgočka v súlade s §18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Šalgočke č. 2/2013 zo dňa 27.06.2013.

Výberové konanie na pozíciu hlavného kontrolóra obce Šalgočka – kvalifikačné predpoklady, požadované doklady, všeobecné podmienky a pokyny pre podanie prihlášky (.pdf)

VI. Družobný deň obcí Pusté Sady, Zemianske Sady, Šalgočka, Liptovská Osada

Dňa 6. júla 2013 sa konal v Pustých Sadoch aj za účasti ich dlhoročnej družobnej obce Liptovská Osada.
Zo Šalgočky sa sprievod v žltých tričkách pohol o 16:00 hod smerom k Pustým Sadom. Pri OcÚ v Zemianskych Sadoch sa k nám pripojili ZEMIANSKOSADČANIA s vozom, na ktorom sedela krojovanka s harmonikárom. Vo veľkej horúčave sme aj tak rezko a s radosťou kráčali k svojim priateľom.
Po srdečnom zvítaní sme sa vrhli do športového zápolenia. Súťažné disciplíny sa oproti minulému roku nezmenili, ale zaujímavé boli novým pomenovaním: Hoď a nezabi sa, Slovenská hádzaná, Princezná na koči, Valibuci na placi, Zlatá črievička, Ťahal dedko repku.
Hlavná kultúrna akcia bolo vystúpenie hudobnej skupiny STARMANIA.
Všetci sa zapojili či už spevom alebo tancom a výsledok bola: výborná diskotéka.
Už deň predtým sa konal „Mariášový turnaj“ a na druhý deň pred kultúrno-spoločenskou časťou boli zmiešané futbalové zápasy Pustých Sadov proti hosťom z Liptovskej Osady (starí páni a muži).
Pre deti boli pripravené zábavné atrakcie.

S chuťou sme sa pozabávali, boli sme spokojní a o rok sa stretneme v Zemianskych Sadoch.

Oslavy 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a 150. výročie založenia Matice Slovenskej

Dňa 30.júna sa v kultúrnom dome konala slávnostná akadémia. Starostka p. Helena Mesárošová privítala zástupcov zo Zemianskych Sadov, Pustých Sadov a prítomných občanov. Príhovorom priblížila život a pôsobenie Cyrila a Metoda na našom území. Svoje umenie na fujare a píšťalách predviedol rodák zo Šalgočky p. Andris.
Vdp. Farár S. Lieskovský svoj prejav začal modlitbou „Otče náš…“ v staroslovienčine. Pripomenul, že Cyril a Metod pred príchodom na Veľkú Moravu zostavili písmo, hlaholiku, a preložili do staroslovienčiny Nový zákon, neskôr ďalšie náboženské, právnické a literárne diela.
Konštantín napísal aj PROGLAS, predslov k svätému evanjeliu, prvú slovanskú báseň.

Máme byť hrdí, že nám predchádzajúci panovníci dožičili zrozumiteľný jazyk a viera sa mohla šíriť nielen Veľkou Moravou, ale sa rozšírila do celej Európy.
Pán Oberhauser z PUSTAKERČANKY ako zástupca Matice Slovenskej vo svojom príhovore vyzdvihol činnosť MATICE v súčasnej dobe.
To, čo starostka v príhovore povedala o živote Cyrila a Metoda, deti zo ZŠ v Zem. Sadoch v scénke názorne zahrali. Bolo to veľmi milé a pekné.
Pustakerčanka bavila ľudí svojimi piesňami a folklórnym pásmom a tiež vynikajúcim harmonikárom až do neskorej noci.
Túto slávnostnú akadémiu sprevádzala výstavka prác žiakov zo ZŠ v Zem. Sadoch na tému „Cyril a Metod“.