Farské oznamy od 7. do 14. júla 2024

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 7. do 14. júla 2024.

Čítať ďalej

Oznámenie o strategickom dokumente – „Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025“

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie v zastúpení vedúcim odboru Ing. Rudolfom Kormúthom, dňa 01.07.2024 predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025“.

Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu tunajšieho úradu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán, určuje podľa § 6 ods. 4 zákona, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie na nahliadnutie len vo vybraných obciach. Zoznam obcí kde možno do oznámenia nahliadnuť: Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava; Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice; Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer; Mesto Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany; Mesto Vrbové, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové; Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec; Mesto Leopoldov, Hlohovecká cesta 104/2, 920 41 Leopoldov; Mesto Galanta, Mierové nám. 940/1, 924 18 Galanta; Mesto Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď; Mesto Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo; Mesto Dunajská Streda, Hlavná č. 50/16, 929 01 Dunajská Streda; Mesto Šamorín, Hlavná č. 37, 931 01 Šamorín; Mesto Gabčíkovo, Hlavná č. 1039/21, 930 05 Gabčíkovo; Mesto Veľký Meder, Komárňanská č. 207/9, 932 01 Veľký Meder; Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica; Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže; Mesto Skalica, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica; Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč; Ad acta.

Oznámenie o strategickom dokumente – „Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025“ (.pdf)

Povolenie uskutočnenia vodnej stavby „Šalgočka VDJ a ČS – rekonštrukcia prívodného potrubia, zásobného potrubia a ČS“

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy povoľuje pre navrhovateľa Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 uskutočnenie vodnej stavby „Šalgočka VDJ a ČS – rekonštrukcia prívodného potrubia, zásobného potrubia a ČS“.

Povolenie uskutočnenia vodnej stavby „Šalgočka VDJ a ČS – rekonštrukcia prívodného potrubia, zásobného potrubia a ČS“ (.pdf)