Povolenie uskutočnenia vodnej stavby „Šalgočka VDJ a ČS – rekonštrukcia prívodného potrubia, zásobného potrubia a ČS“

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej vodnej správy povoľuje pre navrhovateľa Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949 uskutočnenie vodnej stavby „Šalgočka VDJ a ČS – rekonštrukcia prívodného potrubia, zásobného potrubia a ČS“.

Povolenie uskutočnenia vodnej stavby „Šalgočka VDJ a ČS – rekonštrukcia prívodného potrubia, zásobného potrubia a ČS“ (.pdf)