Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva – 27.06.2024

Starostka obce Helena Mesárošová podľa zákona č. 369/1990 Zb. zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27. júna 2024 (štvrtok) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome Šalgočka s programom:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesení
 3. Stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2023
 4. Záverečný účet obce za rok 2023
 5. Plán kontrolných činností na II. polrok 2024
 6. Voľba člena do Rady školy – ZŠ s MŠ Zemianske Sady za obec
 7. Rozpočtové opatrenia
 8. Rôzne
 9. Záver

Farské oznamy od 23. do 30. júna 2024

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 23. do 30. júna 2024.

Čítať ďalej

Výstraha – búrky – 21.06.2024

Slovenský hydrometeorologický ústav a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky upozorňujú občanov na jav počasia búrky – stupeň 2, dňa 21.06.2024 od 19:00 do 22.06.2024 08:00 hod. Odporúčania pri búrkach v závislosti od stupňa intenzity:

1. stupeň – búrky s prívalovými zrážkami s úhrnmi <30mm za 1h a nárazmi vetra s rýchlosťou <25m/s:

 1. vyhýbať sa pohybu po otvorenej krajine,
 2. vyhýbať sa pobytu pod samostatne stojacími stromami a zariadeniami

2. stupeň – silné búrky s prívalovými zrážkami s úhrnmi >30mm za 1h a nárazmi vetra s rýchlosťou >25m/s:

 1. nezdržiavať sa na voľných plochách,
 2. nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
 3. zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
 4. odložiť z dvorov voľne položené predmety,
 5. zabezpečiť domáce zvieratá,
 6. neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
 7. nejazdiť po otvorených veterných plochách s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi
 8. vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile, alebo vyhľadať nižšie polohy (pozor na ich prípadné zatopenie),
 9. nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch,
 10. opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

3. stupeň – mimoriadne silné búrky spojené s prívalovými zrážkami s úhrnom > 40 mm za 1h a nárazmi vetra s rýchlosťou >35 m/s:

 1. keď nemusíte, nevychádzať z domu,
 2. nepúšťať von deti,
 3. neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
 4. nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch,
 5. opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt),
 6. zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Michal Klemenschich

Oznamujeme Vám, že máte na pošte v Zemianskych Sadoch uloženú listovú zásielku na prevzatie. Zásielku si môžete vyzdvihnúť do: 05. 07. 2024 po uvedenom termíne a neprevzatí zásielky bude písomnosť vrátená jej odosielateľovi. Uvedené Vám dávame na vedomie.

Oznámenie o uložení listovej zásielky – Michal Klemenschich (.pdf)

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 2. polrok 2024

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/12990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov hlavná kontrolórka obce Daniela Trnková predkladá Obecnému zastupiteľstvu obce Šalgočka Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra – 2. polrok 2024.

Tematické kontroly:

 • Kontrola faktúr, Bankové účty, zostatkov na účte obdobie 1.1.2024-30.6.2024

Pravidelné kontroly:

 • Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie od 1.6.2024 – 30.12.2024
 • Kontrola vybavovania sťažností a petícií za obdobie od 1.6.2024 – 30.12.2024
 • Kontrola oznámení o protispoločenskej činnosti
 • Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok obdobie 1.6.2024-30.12.2024

Ostatné kontroly:

 • Kontroly vykonané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a na základe podnetov poslancov obecného zastupiteľstva.

Stanoviská Hlavného kontrolóra:

 • Vypracovanie odborného stanoviska k rozpočtu obce na rok 2025.
 • Vypracovanie plánu kontrolných činností na I. polrok 2025.

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – zápisnica OVK

Obec Šalgočka zverejňuje Zápisnicu okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo Voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali v sobotu 08.06.2024 v čase od 7:00 do 22:00.

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 – zápisnica okrskovej volebnej komisie (.pdf)