Oznámenie o začatí stavebného konania – „Šalgočka VDJ a ČS“

Obec Šalgočka zverejňuje Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení vodnej stavby podľa § 61, ods.. 4 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou a upustením od ústneho pojednávania.

Dňa 15.01.2024 obdržal Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie žiadosť od navrhovateľa Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949, o vydanie povolenia na uskutočnenie rekonštrukcie vodnej stavby: „Šalgočka VDJ a ČS – rekonštrukcia prívodného potrubia a zásobného potrubia a ČS“ na pozemku, parc. č. 173/29, 190, 189/2, 317/69, 317/54, 317/1, 507/1, 291/3, 285/15, 330/2 kat. územie Šalgočka.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Oznámenie o začatí stavebného konania – „Šalgočka VDJ a ČS“ – úplné znenie oznámenia (.pdf)

Farské oznamy od 12. do 19. mája 2024

Farský úrad Dvorníky zverejňuje farské oznamy pre obdobie od 12. do 19. mája 2024.

Čítať ďalej