Verejná vyhláška – Stavebné povolenie – OK + SK spol. s r.o.

Navrhovateľ OK + SK spol. s r.o., 925 54 Šalgočka s. č. 166, IČO: 36 260 932, podal dňa 5.3.2024 na Obecný úrad Šalgočka, žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu „Výrobný areál“, stavebné objekty: SO 03 Spevnené plochy a komunikácie, na pozemkoch parcela číslo 173/11, 173/89, kat. územie Šalgočka, (po zameraní geometrickým plánom číslo 36/2022, úradne overeným po číslom 1792/2022 dňa 13.12.2022, stavba „SO 03 Spevnené plochy a komunikácie“, na pozemku parc. číslo 173/11 a 173/99, kat. územie Šalgočka).

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydala obec Šalgočka, pod číslom 316/ÚPaSP 683/2022, zo dňa 28.10.2022, ktoré rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 5.12.2022. Obec Šalgočka, ako príslušný stavebný úrad podľa § 3a zákona číslo 135/1961 Zb. (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 120 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť investora podľa §62 a § 63 stavebného zákona v stavebnom konaní po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona povoľuje stavbu: „Výrobný areál“ stavebný objekt: SO 03 Spevnené plochy a komunikácie na pozemkoch parcela číslo 173/11, 173/99, kat. územie Šalgočka.

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie – OK + SK spol. s r.o. – úplné znenie Verejnej vyhlášky (.pdf)